Program nabízí intenzivní terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 – 26 let a jejich blízkým, kteří bydlí, studují nebo pracují v Praze. Jedná se zejména klienty a klientky s různými potřebami v psychické i sociální oblasti, kterým se věnuje celý tým – terapeut/terapeutka, psycholožka/psycholog, psychiatr/psychiatrička a sociální pracovnice/pracovník, a to ve spolupráci s dalšími institucemi a rodinou klienta/klientky.
Komu je služba určena (cílová skupina):
Služba je určená zejména pro klienty/klientky, kteří mají opakované či dlouhodobé obtíže:
 • ve vztahu k sobě (úzkosti, deprese, sebepoškozování…)

 • ve vztazích s druhými lidmi (nepochopení, izolace, osamělost…)

 • zvládat vlastní emoce (obavy, strach, vztek, smutek…)

 • v nestabilním rodinném zázemím (odchody a ztráty blízkých, pobyt mimo rodinu…)

 • vyrovnat se s traumatickým zážitkem a složitým životním příběhem

 • s násilím, konflikty, šikanou, agresí (jako oběti i pachatelé)

 • se zvládáním dospělosti a uplatněním ve společnosti (práce, studium, volný čas…)

 • s naplňováním potřeb, které se nedají snadno zařadit pouze do zdravotnické, školské či sociální sítě

Služba není určená:

Pro klienty/klientky s tak závažnými akutními obtížemi, které vyžadují specializované pobytové služby (dekompenzace, těžká závislost na návykových látkách, psychotické onemocnění), a pro klienty/klientky, kterým ve využití služby brání objektivní překážka (nemožnost komunikace v češtině, těžký fyzický či mentální hendikep).

Služba je držitelem pověření k sociálně-právní ochraně dětí, není zdravotnickým zařízením ani registrovanou sociální službou.

Naše poslání

Program Pilot+ poskytuje dlouhodobou terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 – 26 let a jejich blízkým, kteří bydlí, studují nebo pracují v Praze. Jedná se zejména klienty/klientky s více druhy ohrožení nebo různými potřebami v psychické i sociální oblasti, které přesahují do více oborů (zdravotnictví, školství, sociální služby). Skrze individuální i skupinovou práci hledáme způsoby řešení obtíží a předcházíme vzniku dalších ohrožení a krizí spojených s přechodem k dospělosti. Základním principem naší práce je case management v podobě intenzivního terapeutického provázení klientů/klientek při zapojení více odborností a způsobů podpory. Klientovi/klientce se věnuje celý tým – terapeut/terapeutka, psycholog/psycholožka, psychiatr/psychiatrička, sociální pracovník/sociální pracovnice, a to jak v naší ambulantní službě, tak v institucích, terénu či na internetu. Snažíme se podporovat zapojení, komunikaci a spolupráci rodiny, blízkých osob, odborníků v institucích i přirozeného prostředí klienta/klientky.

Cíle služby:
 • poskytovat takovou podporu, která bude zmírňovat dopady nepříznivé situace dítěte a jejího prožívání

 • rozvíjet specifické dovednosti, poskytovat chybějící informace, zvyšovat orientaci a schopnost rozhodování, zvyšovat pozitivní sebepojetí a sebedůvěru klienta/klientky, vést k odpovědnosti

 • předcházet vzniku dalších nepříznivých situací a prohlubování ohrožení dítěte

 • bránit rozvoji rizikového chování a snižovat jeho negativní dopady na klienta/klientky, okolí i společnost

Zásady:
 • dobrovolná, podporu ale nabízíme i klientům/klientkám s nejistou motivací nebo s uloženou povinností spolupráce

 • zdarma, díky podpoře z Evropského sociálního fondu

 • zaměřená na dlouhodobou terapeutickou práci a odborné vztahové provázení

 • multidisciplinární, poskytována napříč obory a typy služeb (zdravotnická zařízení, sociální služby, školská zařízení)

 • flexibilní – průběh služby odpovídá potřebám klienta/klientky (možnost kontaktu v terénu, na internetu, v institucích, individuální plán péče…)

Poskytované služby:
 • dlouhodobé vztahové terapeutické provázení na základě bio – psycho – sociálního modelu a principů case managementu

 • metody integrativní psychoterapie individuální i skupinové, krizové intervence, motivačních rozhovorů, zážitkové pedagogiky apod.

 • zapojení blízkých osob – rodičů, partnerů

 • psychologická diagnostika – testy, projektivní metody, edukace

 • sociální práce – poradenství, poskytování informací, nácviky, doprovody apod.

 • psychiatrické konzultace a poradenství – doporučení k léčbě, informace o medikaci

Pilot+
Provozní doba:
 • Po 9:00 – 18:00

 • Út 9:00 – 18:00
 • St 9:00 – 18:00

 • Čt 9:00 – 18:00

 • 9:00 – 18:00

Skupiny a setkání probíhají odpoledne a večer. Konkrétní časy setkání, skupin a výjezdů si domlouváme osobně, telefonicky či e‑mailem.

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Stanislav Kunc – vedoucí, terapeut
Bc. Karel Fišer – průvodce, terapeut
Mgr. Ludmila Brancuzská – průvodkyně, terapeutka
PhDr., Ph.D., Mgr. Hana Valentová – psycholožka
Mgr. Daniela Gabrielová – odborná průvodkyně, terapeutka
MUDr. Kristýna Klímová – psychiatrička