Název projektu: Nákup a rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb Pod Brankou
Stručný popis projektu: Záměrem projektu je nákup budovy Kontaktního centra v Kolíně a jeho následná rekonstrukce, kde po rekonstrukci bude možné rozšířit spektrum provozovaných registrovaných sociálních služeb a jejich cílových skupin. Po rekonstrukci bude budova sloužit jako Centrum sociálních služeb Pod Brankou cílové skupině osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených se specifickými problémy (osoby, které vedou rizikový způsob života, drogově závislé, alkoholici, aj.).
Cíle projektu: Projekt přispěje k naplňování specifického cíle 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality. Příspěvkem k naplňování specifického cíle 2.1. je lepší dostupnost sociálních služeb ve městě Kolín a v jeho blízkém okolí.
Dalším cílem je pozitivní vliv plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny, překonávání sociální exkluze a pomoc s uplatněním na pracovním trhu. Sociální služby realizované v Centru sociálních služeb Pod Brankou provedou cílové skupiny od prvotní exkluze až po jejich začlenění do běžného života.
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je vyšší dostupnost a rozšíření spektra poskytovaných kvalitních sociálních služeb úzce zaměřených na osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené se specifickými problémy (osoby, které vedou rizikový způsob života, drogově závislé, alkoholici, gambleři, experimentující, abstinující, etnické menšiny, osoby v krizi, osoby bez přístřeší), zaměřené na ambulantní a terénní formu. Výstupem projektu pak bude nákup objektu a jeho rekonstrukce, kde se vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Dojde k pořízení vnitřního vybavení do nově zrekonstruované budovy a venkovním úpravám (k rekonstrukci skladu sterilního a infekčního materiálu, přístupového schodiště, oplocení zahrady a objektu, vybudování přístupové rampy do 2. NP) včetně instalace zabezpečovacího zařízení.
Projekt “Nákup a rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb Pod Brankou” je spolufinancován Evropskou unií.

Úřad vlády České republiky – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky


Kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog, rodiče a blízké okolí

„Kontaktní centrum Prostor plus je nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služby je snižovat sociální a zdravotní rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a tím usilovat o jejich začlenění do společnosti. Kontaktní centrum působí ve městě Kolín.“

Služby K-centra jsou určeny lidem, kterým drogy znesnadňují život, ať už jde přímo o samotné uživatele nebo jejich rodiče a partnery, nacházející se v obtížné životní situaci. Bez ohledu na jejich věk, pohlaví, náboženství, etnickou příslušnost či trvalé bydliště. Hlavní skupinu tvoří uživatelé pervitinu, heroinu nebo subutexu.

Mezi základní cíle programu patří minimalizování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog, stabilizace sociální situace a zdravotního stavu klientů, motivace klientů ke změně chování k méně rizikovému, efektivní intervence na základě individuálních požadavků klienta, směrování klientů k zodpovědnosti za své chování s ohledem na ochranu veřejného zdraví. Hlavními zásadami programu jsou anonymita, bezplatnost, důvěrnost a individuální přístup.
Zdravotní část služeb K-centra nabízí zdravotní materiál a hygienické pomůcky pro uživatele drog s cílem stabilizovat zdravotní stav uživatele, zamezit nakažení infekční nemocí či jejímu přenosu. Mezi zdravotní a hygienický materiál patří injekční stříkačky, alkoholové tampóny, filtry, buničina, kondomy, alobal, injekční voda. Zdravotní část služeb K-centra je totožná s nabídkou služeb terénních programů.
Poradenská část služeb K-centra nabízí pravdivé a nezkreslené informace o drogách, odkazy a kontakty na léčebná ambulantní, stacionární či pobytová zařízení individuální jednorázové či dlouhodobé poradenství pro jakoukoli situaci v životě týkající se užívání drog, vztahů a vlastního prožívání. Všechny nabízené služby jsou v souladu se standardy kontaktní a poradenské služby. Sečteno a podtrženo kontaktní a poradenské služby K-centra slouží ke zdravotní a sociální stabilizaci uživatelů a profesionální poradenské a terapeutické pomoci rodičům, uživatelům a okolí. Hlavní hodnotou služeb je zdraví jednotlivce, zdraví společnosti a kvalita života.