Při poskytování služeb se zaměřujeme na:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

besedy, specifická prevence, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, volnočasové aktivity, situační intervence, skupinové aktivity, fakultativní činnosti, PEER program

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

akce mimo klub, akce konané klubem

  • sociálně – terapeutické činnosti

práce se skupinou, poradenství, kontaktní práce, individuální rozhovor, krizová intervence

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

jednání s institucemi ve prospěch klienta, asistence, doprovod klienta, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu na návazné služby, pomoc s rozvojem základních dovedností