Poslání

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klubus je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem od 6 – 26 let ze sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a jejich zdravý vývoj je ohrožen rizikovým chováním.

Cíle

Cílem NZDM Klubus je klient který:

 • má informace (informační servis, specifická prevence).
 • zná rizika spojené s životním stylem (informační servis, specifická prevence, besedy).
 • samostatně řeší situace (poradenství).
 • je schopen vidět svou situaci z více úhlů (situační intervence, zpětná vazba, poradenství).
 • nese zodpovědnost za své chování (situační intervence, zpětná vazba, poradenství).
 • se aktivně podílí na řešení své situace (poradenství).
 • je schopen navazovat a udržet si vztahy (práce ve skupině, poradenství).
 • zná alternativy trávení volného času a umí aktivně volný čas trávit (informační servis, pedagogika volného času, program na klubu).
 • je schopen vhodně komunikovat (situační intervence, práce se skupinou (např. nácvik komunikačních dovedností).
 • je schopen vnímat a udržovat své hranice a hranice ostatních (zpětná vazba, situační intervence, poradenství).
 • je schopen pružně a adekvátně reagovat v sociálních situacích (např. Úřad, informační servis, práce se skupinou).
 • je schopen vnímat a dodržovat pravidla (situační intervence, zpětná vazby).
 • schopen se adaptovat na sociální prostředí (skupinová práce, poradenství, akce).
 • se orientuje v hodnotách dané společnosti (zpětná vazba, edukativní programy, práce se skupinou).

Cílová skupina (CS)

Mladí lidé ve věku od 6 -26 let z Kutné Hory a okolí, kteří žijí v nepříznivých podmínkách a jsou vystaveni sociálně patologickým jevům (závislostní chování, šikana, konflikty, agrese, xenofobie, rasismus, kriminalita, delikvence), řeší obtížné životní situace (nezaměstnanost, chudoba, rozkoly v rodině, problémy spojené se školou, s vrstevníky, úmrtí), nebo mají zájem vyzkoušet nové aktivity, rozvíjet se a najít jiné způsoby trávení volného času.

Rozdělení cs dle poskytovaných služeb:

 • 6-12 let využívají především ŠK
 • 13-22 let je poskytována služba „NZDM“
 • klientům ve věku 22-26 je poskytována služba „Poradenství.“

Kdo není naším klientem

 • uživatelé návykových látek
 • předškolní děti
 • lidé starší 26 let

Kdo nejsme

 • K – centrum
 • Denní stacionář
 • Dům dětí a mládeže
 • Školní družina
 • Terapeutická komunita

Zásady

 • Bezplatnost
 • Mlčenlivost a diskrétnost
 • Individuální přístup
 • Důstojnost
 • Dobrovolnost
 • Anonymita

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 8 klientů ambulantně, 20 klientů v terénu.