Poslání

Poradna pro závislosti je sociální služba specificky zaměřená na problematiku užívání návykových látek a závislostního chování. Cílem služby je poskytnout podporu a informace vedoucí k minimalizaci rizik spojených se závislostí a napomoci tím ke zlepšení situace.

Služba působí ve městě Kolín.

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí a závislostním chováním a jejich sociální okolí, bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci.

Kdo není klientem služby

 • Osoby nespadající do  cílové skupiny (poskytujeme základní soc. poradenství – odeslání do vhodné služby)
 • Osoby, se kterými se nedomluvíme (jazyková či inteligenční bariéra – hendikep zájemce o službu, či schopnosti pracovníků znemožňují komunikaci, nebo pochopení smyslu služby).

Cíle služby

Pro osoby blízké:

 • Orientace klienta ve vlastní situaci
  • Ví, jak komunikovat s uživatelem drog,
  • jak nastavovat pravidla a jak je vyžadovat,
  • jak pečovat a podporovat sebe i své blízké sociální okolí

Pro uživatele drog/závislé:

 • Klient ví o možnostech řešení své situace a zná důsledky svého jednání
  • Ví o možnostech léčby a následné péče
  • Uvědomuje si rizika spojená s užíváním drog
  • Uvědomuje si benefity spojené se změnou v užívání drog (od kontrolovaného užívání až k abstinenci)
 • Klient má přehled o návazných službách
  • Ví, jaké další služby může oslovit pro pomoc a podporu ve změně své situace
 • Klient má schopnosti a dovednosti potřebné k samostatnému řešení životních situací:
  • Za podpory pracovníků poradny si klient domlouvá účast v návazných službách
  • Samostatně jedná za svou osobu
  • Uvědomuje si nutnost vlastního aktivního zapojení ke změně své situace, přijímá odpovědnost za svůj život, má schopnost řešit krizové situace a navrací se do plnohodnotného a subjektivně spokojenějšího života

Zásady

 • Bezplatnost
 • Mlčenlivost
 • Individuální přístup
 • Důstojnost
 • Partnerský přístup