Poslání

Poradna pro závislosti je sociální služba specificky zaměřená na problematiku užívání návykových látek a závislostního chování. Cílem služby je poskytnout podporu a informace vedoucí k minimalizaci rizik spojených se závislostí a napomoci tím ke zlepšení situace.

Služba působí ve městě Kolín.

Cílová skupina

Osoby ohrožené užíváním nelegálních drog, a to jak samotní uživatelé, tak jejich sociální okolí, bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci.

Kdo není klientem služby

  • Osoby nespadající do  cílové skupiny

  • Osoby, se kterými se nedomluvíme (jazyková či inteligenční bariéra)

Cíle služby

Krátkodobé

  • Orientace klienta ve vlastní situaci

  • Informovanost klienta o možnostech řešení jeho situace a znalost důsledků

  • Přehled klienta o návazných službách

Dlouhodobé

  • Klient má schopnosti a dovednosti potřebné k samostatnému řešení životních situací

Zásady

  • Bezplatnost

  • Anonymita

  • Individuální přístup