Poslání

Poskytovat podporu při řešení nepříznivé situace, snižovat její dopady, předcházet sociálnímu vyloučení a rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti dětí a dospívajících.

Cílová skupina

Služba je určena dětem ve věku zpravidla od 11 do 18 let, které jsou v evidenci pražských orgánů sociálně právní ochrany dětí.

Cíle

  • poskytovat takovou podporu, která bude zmírňovat dopady nepříznivé situace dítěte a jejího prožívání
  • rozvíjet specifické dovednosti, poskytovat chybějící informace, zvyšovat orientaci a schopnost rozhodování, zvyšovat pozitivní sebepojetí a sebedůvěru klienta, vést k odpovědnosti
  • předcházet vzniku dalších nepříznivých situací a prohlubování ohrožení dítěte
  • bránit rozvoji rizikového chování a snižovat jeho negativní dopady na klienta, okolí i společnost

Zásady

  • otevřená spolupráce s klientem, jeho rodinou a pracovníky OSPOD
  • společné hledání takového osobního cíle spolupráce, který bude přijatelný, žádoucí a dosažitelný
  • individuální přístup založený na vztahu, dohodě a dobrovolnosti
  • zájem o klienta
  • odpovědnost a odbornost

Nejste s námi spokojeni? Pomozte nám rozvíjet kvalitu našich služeb!

Nelíbilo se vám, jakým způsobem jsme s Vámi pracovali? Máte pocit, že jsme Vám křivdili nebo jednali nespravedlivě? Dozvěděli jste se o tom, že jsme poškodili práva klienta? Budeme rádi, když o tom s námi budete mluvit. Je pro nás důležité znát Váš názor a zkušenost s tím, jak pracujeme – jen tak můžeme zjednat nápravu a zlepšit službu.

Vaším právem je rovněž možnost podat písemnou stížnost na kvalitu či způsob, jakým Vám byla služba poskytována. Program Pilot a jeho zřizovatel Prostor Plus o. p. s. je povinen zaručit, aby podání stížnosti bylo pro Vás bezpečné a nijak Vás nepoškodilo. Zaručujeme Vám možnost podat stížnost anonymně, příp. nadřízenému či nezávislému orgánu. V našem případě je to vedoucí Programu Pilot

Mgr. Stanislav Kunc
tel.: 777 952 223
e-mail: stanislav.kunc@prostor-plus.cz

nebo ředitelka Prostor Plus o. p. s.

Mgr. Michala Michlová
e-mail: michala.michlova@prostor-plus.cz

Máte právo obrátit se se stížností i na Krajský úřad Středočeského kraje jako na správní orgán, který vydává pověření k sociálně právní ochraně. Můžete tak učinit na e-mailu podatelna@kr-s.cz nebo na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Ústní stížnosti řešíme hned a nebo podle postupu, který si dohodneme. Písemné stížnosti vyřizujeme nejpozději do 14 dnů od podání. Písemnou stížnost můžete poslat e-mailem, poštou nebo odevzdat písemně přímo v kanceláři Pilota jakémukoliv pracovníkovi. Každý pracovník Pilota je povinen Vám s tím pomoci.
Každá stížnost je pro nás podnětem pro rozvoj služby a zvyšování její kvality!