Poslání

Poskytovat podporu při řešení nepříznivé situace, snižovat její dopady, předcházet sociálnímu vyloučení a rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti dětí a dospívajících.

Cílová skupina

Služba je určena dětem ve věku zpravidla od 11 do 18 let, které jsou v evidenci pražských orgánů sociálně právní ochrany dětí.

Cíle

  • poskytovat takovou podporu, která bude zmírňovat dopady nepříznivé situace dítěte a jejího prožívání
  • rozvíjet specifické dovednosti, poskytovat chybějící informace, zvyšovat orientaci a schopnost rozhodování, zvyšovat pozitivní sebepojetí a sebedůvěru klienta, vést k odpovědnosti
  • předcházet vzniku dalších nepříznivých situací a prohlubování ohrožení dítěte
  • bránit rozvoji rizikového chování a snižovat jeho negativní dopady na klienta, okolí i společnost

Zásady

  • otevřená spolupráce s klientem, jeho rodinou a pracovníky OSPOD
  • společné hledání takového osobního cíle spolupráce, který bude přijatelný, žádoucí a dosažitelný
  • individuální přístup založený na vztahu, dohodě a dobrovolnosti
  • zájem o klienta
  • odpovědnost a odbornost