Hlavní činnosti:

Poskytování služeb SAS dle zákona 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách, § 65 a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 30.

 • Zprostředkování kontaktů s úřady státní správy a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, neziskových organizací atd.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Asistence při získávání zaměstnání
 • Pomoc s listinami (sepisování žádostí, vysvětlení obsahu úředních dopisů apod.)
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 • Pomoc rodinám s hospodařením a udržováním domácnosti
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 • Pomoc v krizových situacích
 • Poskytnutí technického zázemí (telefon, internet, tiskárna, kopírka)

Fakultativní činnost:

Fakultativní činnosti úzce navazují na Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a tvoří doplněk k poskytované sociální službě:

Doučování – školní příprava dětí

Jedná se o fakultativní vzdělávací aktivitu navazující na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Je realizována podle potřeb jednotlivých klientů. Klienty jsou děti od 6 (7) let věku spolu se svými rodiči, kteří mají problémy při osvojování si dovedností čtení, psaní a počítání z důvodu nedostatečně podnětného rodinného prostředí, omezených rodičovských kompetencí, nemotivovanosti rodičů, nízkého vzdělání rodičů a jiné etnické kultury

Předškolní klub

Klienty jsou děti od 3 let věku spolu se svými rodiči, u nichž se dá při nástupu do školy předpokládat, že budou mít problémy při osvojování si dovedností čtení, psaní a počítání z důvodu nedostatečně podnětného rodinného prostředí, omezených rodičovských kompetencí, nemotivovanosti rodičů a nízkého vzdělání rodičů

Volnočasový klub pro děti

Jedná se o doplňkovou fakultativní činnost, která vytváří alternativu k trávení volného času doma nebo na ulici. Pro volnočasovou činnost je vyhrazena místnost obsahující šipky, kulečník, fotbálek, stolní tenis, boxovací pytel). Pobyt je dobrovolný, vstup je vhodný na začátku pobytu v centru, kdy se klient fyzicky i psychicky uvolní a poté začne s pracovníky komunikovat. Zde se také vytváří počáteční důvěra, která se poté postupně posiluje a stabilizuje. Stabilizace nehomogenní skupiny, kontrolovaná pomoc se začleněním submisivních jedinců.