logo-opz-barevne

“Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003022 a CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003023″


Poslání a cíle služby

Terénní programy aktivně vyhledávají sociálně ohrožené rodiny i jednotlivce žijící v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně na území města Kolína a blízkého okolí, pomáhají minimalizovat rizika jejich způsobu života, dále nabízí svou pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí a tím přispívají k zvyšování jejich kvality života a začlenění do společnosti

Služba se zaměřuje na doprovázení klientů v jejich situaci, a to především formou aktivizace a poskytnutí základního poradenství společně s odkazem na návazné služby.

Pro klienty z řad cílové skupiny je příznačné, že si se svými problémy neumí bez účinné pomoci poradit, popř. jsou demotivováni své problémy řešit. Odborná činnost pracovníků tak směřuje k posilování a zplnomocňování klienta k převzetí odpovědnosti a k aktivnímu řešení svých problémů.

V rámci fakultativní činnosti se služba zaměřuje na realizaci komunitní práce, která probíhá na několika ubytovnách a v lokalitě Zengrova v Kolíně. Komunitní setkávání budují vztahy, pracují se zdroji komunity, s jejími silnými stránkami. Jsou prostorem k provádění změn a adaptaci, k práci na zvyšování vlastního potenciálu komunity, jsou prostorem, kde se lidé učí od sebe navzájem a participují na zlepšování kvality svého života.

Hlavní zásady poskytování služby

Bezplatnost,  anonymita, individuální přístup, dobrovolnost, zvyšování potenciálu klienta (znalosti, komunikace, …)

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zejména sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení jednotlivci a dále pak celé komunity tvořené obyvateli sociálně vyloučených lokalit (zejména lokalita Zengrovka a ubytovny na území města Kolín). U těchto osob dochází ke kumulaci problémů souvisejících s nedostatečnými příjmy či neschopností vyváženě hospodařit, následně se potýkají s dluhy, exekucemi, nezaměstnaností, špatným stavem bydlení, špatným přístupem ke službám apod. Pro danou cílovou skupinu je typické, že si se svými problémy neumí bez účinné pomoci sama poradit, popř. vykazuje znaky rezignovaného přístupu k řešení problémů.