Název projektu: Nákup a rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb Pod Brankou
Stručný popis projektu: Záměrem projektu je nákup budovy Kontaktního centra v Kolíně a jeho následná rekonstrukce, kde po rekonstrukci bude možné rozšířit spektrum provozovaných registrovaných sociálních služeb a jejich cílových skupin. Po rekonstrukci bude budova sloužit jako Centrum sociálních služeb Pod Brankou cílové skupině osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených se specifickými problémy (osoby, které vedou rizikový způsob života, drogově závislé, alkoholici, aj.).
Cíle projektu: Projekt přispěje k naplňování specifického cíle 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi pro sociálně vyloučené lokality. Příspěvkem k naplňování specifického cíle 2.1. je lepší dostupnost sociálních služeb ve městě Kolín a v jeho blízkém okolí.
Dalším cílem je pozitivní vliv plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny, překonávání sociální exkluze a pomoc s uplatněním na pracovním trhu. Sociální služby realizované v Centru sociálních služeb Pod Brankou provedou cílové skupiny od prvotní exkluze až po jejich začlenění do běžného života.
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je vyšší dostupnost a rozšíření spektra poskytovaných kvalitních sociálních služeb úzce zaměřených na osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené se specifickými problémy (osoby, které vedou rizikový způsob života, drogově závislé, alkoholici, gambleři, experimentující, abstinující, etnické menšiny, osoby v krizi, osoby bez přístřeší), zaměřené na ambulantní a terénní formu. Výstupem projektu pak bude nákup objektu a jeho rekonstrukce, kde se vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Dojde k pořízení vnitřního vybavení do nově zrekonstruované budovy a venkovním úpravám (k rekonstrukci skladu sterilního a infekčního materiálu, přístupového schodiště, oplocení zahrady a objektu, vybudování přístupové rampy do 2. NP) včetně instalace zabezpečovacího zařízení.
Projekt “Nákup a rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb Pod Brankou” je spolufinancován Evropskou unií.

“Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003026″

„Terénní programy Prostor plus aktivně vyhledávají uživatele omamných a psychotropních látek, kterým pomáhají zmírňovat zdravotní a sociální rizika s ohledem na individuální potřeby a zakázky v regionech Kolín a Kutná Hora, a tím usilují o jejich začlenění do společnosti. Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.“


Terénní programy jsou mobilní sociální službou poskytovanou uživatelům omamných a psychotropních látek v regionech Kolín a Kutná Hora a jejich blízkému sociálnímu okolí. Primárně se jedná o závislé uživatele, dále o experimentátory, rodinné příslušníky uživatelů, sexuální partnery a osoby jim blízké (bez ohledu na věk), nacházející se v obtížné životní situaci.

Mezi hlavní činnosti realizované týmem programu patří aktivní vyhledávání a oslovování lidí pohybujících se na otevřené i skryté drogové scéně, výměna injekčního materiálu a bezplatný výdej zdravotního materiálu, který slouží k minimalizaci poškození zdraví uživatelů při injekčním užívání drog a poskytování poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotní. Terénní pracovníci poskytují uživatelům i zájemcům o terénní služby též informace z výše uvedených oblastí, odkazy do léčebných zařízení a komunit, v případě potřeby poskytují přímo na místě kontaktu krizovou intervenci. Všechny služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

Mezi základní cíle poskytovaných služeb patří aktivní vyhledávání uživatelů drog a minimalizování zdravotních a sociálních rizik samotných uživatelů i jejich okolí. Konkrétně jde o poskytování informací, podpory a pomoci při řešení obtížných životních situací. Dále o zvýšení sociálních dovedností klientů, jejich samostatnosti v reálném životě a odpovědnosti za své chování. Pracovníci programu pružně reagují na aktuální potřeby klientů a regionu. V neposlední řadě se jedná o ochranu veřejného zdraví- sběr odhozených injekčních stříkaček ve všech městech kde program realizuje své služby.

Pracovníci terénního programu se v ulicích měst pohybují vždy ve dvojici, v ideálním případě smíšené, která umožňuje lepší proniknutí mezi obě skupiny, jak mužskou tak ženskou.

město Český Brod

Úřad vlády České republiky – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

město Pečky