Primární prevence 2018-04-26T17:50:05+00:00

Primární prevence

Preventivní programy pro žáky základních škol, které pomáhají předcházet či mírnit negativní jevy rizikového chování.

Preventivní programy pro žáky základních škol, které pomáhají předcházet či mírnit negativní jevy rizikového chování.

„Chceme oslovit mladé lidi ze základních škol v regionech Kolín a Kutná Hora + Jičín a Hradec Králové, Pardubice ,  bezpečně je provést obdobím nejistoty v dospívání a pomoci jim utvářet zdravé životní postoje.“

Program primární prevence Prostor plus, o.p.s. se zaměřuje na specifickou formu prevence  rizikového chování s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Cílovou skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního kolektivu na 1. a 2. stupni ZŠ, jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná Hora + Jičín a Hradec Králové, Pardubice.

Program primární prevence Prostor plus, o.p.s. se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších projevů rizikového chování jako:    rasismus, xenofobie, šikana, kyberšikana, projevy agrese, sexuální rizikové chování  a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).

Program splňuje základní zásady efektivní primární prevence jako je komplexnost programu, jeho kontinuita, práce s malou skupinou, interaktivita a flexibilita programu, jeho zacílenost a teoretická a praktická připravenost realizačního týmu. Mezi stěžejní cíle programu patří rozvoj a podpora sociálních dovedností, předcházení či oddálení prvního kontaktu s ohrožujícími jevy a podpora pozitivních vazeb v kolektivu.

Práce se skupinou probíhá výhradně interaktivní formou, velká část setkání je vyplněna psychosociálními technikami vycházejícími z principů zážitkové pedagogiky. Při komunikaci se skupinou dbáme zvláště na jazyk a formu předávaných informací, která je vždy uzpůsobena a přiblížena danému věkovému složení skupiny. Srozumitelnost a pochopení sdělení je v tomto případě cestou k úspěchu. Třídu i třídního učitele motivujeme ke společnému řešení problémových témat a vzájemné interakci.

Škola jako výchovně-vzdělávací instituce je pro nás partnerem a při naplňování cílů primární prevence plně ctíme a respektujeme práci učitelů. Snažíme se spoluutvářet ve škole bezpečné prostředí pro otevřené sdělování názorů, diskusi a prožitek. Snažíme se stravitelnou formou otevírat riziková témata, bourat mýty, diskutovat, naslouchat.