1. Úvod

Etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe lektorů primární prevence Prostor plus o.p.s.Schopnost a oddanost etickému jednání je základním aspektem kvality služby nabízené klientům. Při realizaci programu jsou respektovány principy lidských práv a sociální spravedlnosti.

2. Definice Programu primární prevence Prostor plus o.p.s.

„Primární prevenci chápeme jako proces vedoucí ke zdravým životním postojům.“ Programy primární prevence realizované na základních, speciálních školách chápeme jako cestu, která vede
k předcházení nebo zmírnění dopadů společensky rizikových jevů na žáky a studenty. Škola jako výchovně-vzdělávací instituce je pro nás partnerem a při naplňování cílů primární prevence plně ctíme a respektujeme práci učitelů. Není v našem zájmu suplovat výchovně-vzdělávací procesy školy, Program primární prevence je však může doplňovat a v ideálním případě navazovat na minimální
preventivní program školy. Naše spolupráce se školou je postavena na otevřené komunikaci, dlouhodobosti, důvěryhodnosti a spoluodpovědnosti. Snažíme se pomoci vytvářet ve škole bezpečné prostředí pro otevřené
sdělování názorů, diskusi a prožitek. Práce v rámci Programu primární prevence stojí na interakci mezi lektory a třídou, žáky mezi sebou, žáky a
učitelem. Snažíme se stravitelnou formou otevírat riziková témata, bourat mýty, diskutovat, nekritizovat, poslouchat… Pracujeme tedy zážitkovou formou, postoje a hodnoty získané touto cestou jsou dle našeho názoru trvalejší. Každý blok tak je složen z několika interaktivních technik a po nich vždy následuje reflexe, tedy zpětná vazba pro všechny zúčastněné.

3. Konvence

Mezinárodní deklarace a úmluvy o lidských právech vytvářejí obecné standardy a poukazují na práva, která jsou globální společností akceptována. Dokumenty relevantní pro praxi primární prevence jsou:

  • Ústava České republiky a související Listina základních lidských práv a svobod
  • Úmluva o právech dítěte
  • Mezinárodní etický kodex sociální práce a Etický kodex SPČR
  • Etický kodex Prostor plus o.p.s.

4. Principy etického chování lektora primární prevence

  • Program primární prevence Prostor plus o.p.s. je založen na respektování hodnot a důstojnosti všech lidských bytostí a na právech, která z toho vyplývají.
  • Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. podporuje plné zapojení a účast klientů takovými způsoby, aby mohli dosáhnout zmocnění v aspektech rozhodování a jednání, které ovlivňuje jejich život.
  • Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. se zaměřuje na silné stránky klientů a tak podporuje jejich autonomii a směřování ke zdravým životním postojům.
  • Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. respektuje, podporuje a chrání práva klientů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí, nezávisle na jejich hodnotách a životních rozhodnutích, za předpokladu, že toto rozhodnutí neohrozí práva a legitimní zájmy druhých.
  • Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. podporuje a chrání fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a pohodu klientů.
  • Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. jedná s klienty s účastí, empatií a péčí.

5. Dimenze principů etického chování týmu primární prevence Prostor plus o.p.s.

5.1 etické zásady obecně

5.1.1
Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v etickém kodexu Práv
pacientů. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.

5.1.2
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

5.1.3
Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem.

5.1.4
Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.

5.1.5
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům primární prevence a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

5.1.6
Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

5.1.7
Profesionální odpovědnost lektorů Programu primární prevence má prioritu před osobními zájmy.

5.2 etické zásady ve vztahu ke klientům

5.2.1
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

5.2.2
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.

5.2.3
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace /např. ke studijním aj. účelům, statistické zpracování, zprávy pro instituce/, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

Přístup ke shromažďovaným údajům mají pouze pracovníci zařízení, a to jak ve smyslu praktickém (mají klíče od skříňky s dokumentací a znají hesla k PC) tak i teoretickém, neboť s nimi mohou aktivně pracovat a používat je jako podklad pro práci s klienty.

Dokumentace, která je o jednotlivých klientech vedena, je zabezpečena proti případnému zneužití. Dokumenty vedené v elektronické podobě jsou zabezpečeny heslem a přístup k nim mají pouze zaměstnanci zařízení.

Veškeré dokumenty (viz Typy dokumentů uchovávaných v programu), které byly pořízeny v souvislosti s poskytnutím bezpečných, odborných a kvalitních služeb, jsou uchovávány po dobu 5 let a poté skartovány.

5.2.4
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v Prostor plus o.p.s. a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník Prostor plus o.p.s. povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

5.2.5
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů.

5.2.6
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

5.3 Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

5.3.1
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli.

5.3.2
Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem.

5.3.3
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

5.4 Etické zásady kolegiality

5.4.1
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

5.4.2
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

5.4.3
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče.

5.4.4
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.

5.5. Etické zásady odbornosti a povolání

5.5.1
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.

5.5.2
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy.

5.5.3
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.5.4
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. ctí kromě Mezinárodního etického kodexu sociální práce a Etického kodexu SPČR, také Etický kodex Prostor plus o.p.s.

5.5.5
Lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

5.5.6
Lektorů Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.

5.6 Postupy při řešení etických problémů

5.6.1
Závažné i méně závažné etické problémy řeší lektoři Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. v rámci supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

5.6.2
Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

5.6.3
Pokud lektor Programu primární prevence Prostor plus o.p.s. nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci supervize, má možnost se obrátit na A. N. O., Českou psychoterapeutickou společnost nebo jiné zastřešující odborné společnosti.