“Vzdělávání pro zdraví na základních školách”

registrační číslo projektu: CZ 1.07/1.1.00/53.0025

Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávacích modulů změřených na téma zdravého životního stylu, dopravní výchovy a prevence rizikovévho chování na základních školách pro žáky, pedagogy a ostatní školské pracovníky. Spojením žadatele a partnerů dojde k rozšíření komplexních vzdělávacích aktivit a primárně preventivních programů do prakticky všech okresů SČK. Projekt je realizován týmem odborníků žadatele Magdaléna, o.p.s. a partnerů projektu Semiramis, o.s., Prostor plus o.p.s. a Cesta integrace, o.p.s.

V rámci projektu “Vzdělávání pro zdraví na základních školách” nabízíme zdarma pedagogickým pracovníkům účast na vzdělávacích seminářích
A) Prevence 4. – 5. ročník aneb “Zdravý životný styl, zdravotní výchova a dobpravní výchova”
B) Prevence 7. – 9. ročník abeb “Zdravý životný styl, zdravotní výchova a dobpravní výchova”
Vzdělávání bude realizováno prostřednictvím odbor. seminářů s možností individuálního poradenství při řešení konkrétních situací rizikových projevů chování v dané třídě.  Jedná se o intenzivní přípravu pedagogů ZŠ v SČK pro týmovou práci v třídním kolektivu zaměřenou na podporu výchovy ke zdrav. život. stylu. Pedagog si pod vedením lektorů osvojí metody práce a klíčové kompetence programů pro práci v třídním kolektivu. Na konci seminářů obdrží pedagog sadu speciálně vyvinutých nástrojů pro práci s dětmi a tyto osvojené efektivní metody a postupy bude využívat pri práci během škol. výuky. Přínosem pro pedagogy bude také získání kontaktů na odborníky z oblasti zdravého životního stylu, dopravní výchovy a PPRCH a možnost jejich pdopory běhme projektu i po jeho skončení.

Bližší informace o odborných seminářích zaměřených na 4.-5. ročník ZŠ

Bližší informace o odborných seminářích zaměřených na 7.-9. ročník ZŠ

Přihláška na odborné semináře

Tisková zpráva k projektu

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Investice do rozvoje vzdělávání.

Projekt uzavřen v červenci 2015.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz-2

„Zvyšování sociálních kompetencí žáků se SVP 4., 5. a 6. tříd ZŠ pomocí ICT”

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.05/04.0007

Projekt se zabývá problematikou inkluzívního vzdělávání žáků a pedagogů ve vybraných ZŠ. Projekt se zaměřuje na žáky se SVP, vztahy žáků a pedagoga v prostředí třídy na 1. a 2. stupni ZŠ (4. až 6.ročník). Cílem projektu je aktivizovat soc. procesy vedoucí k inkluzívnímu prostředí (IP) v třídách a preventivně předcházet rizikovým formám chování. Žáky i celé třídy vést ke společnému pozitivnímu ovlivňování, rozvíjení a udržování IP.
Rizikovými formami chování jsou rozuměny ostrakizace, xenofobie, rasismus, diskriminace, agrese, negativní manipulace, vyčleňování z kolektivu, negativní referenční skupiny, šikana, rizikové formy sebeprosazování,
sebepoškozování,atd.
Žáci a pedagogové jsou provázeni pomocí zážitkové pedagogiky, kooperativních metod výuky, interaktivních prezentací a vzdělávacích internetových aplikací směrem k aktivnímu spolupodílení se na zlepšování IP. Jako podpůrné nástroje jsou v třídách voleny takové formy práce s žáky,které respektují jejich věkové a vývojové rozdíly.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz-2

„Primární prevence s VZP“

V rámci programu primární prevence O. s. Prostor je od 1.3. 2012 – 31.12.2012 ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou realizován projekt Primární prevence s VZP. Projekt má za cíl realizaci primární prevence na základních školách v okresech Kolín a Kutná Hora. Cílem programu je předejít vlivům společensky nežádoucích jevů (záškoláctví, šikanu, kyberšikanu, závislostní chování, rasismus a xenofobii, projevy násilí a agrese, pornografie a prostituci) na cílovou skupinu a zároveň vést žáky k efektivní komunikaci, řešení možných konfliktů a vzájemné toleranci. Programy primární prevence usilují o to, aby žáci získali znalosti, dovednosti
a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázali uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

vzp

“Zlepšování sociálního klimatu na základních školách v regionech Kolín a Kutná Hora formou prevence sociálně patologických jevů”

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.05/02.0021

Projekt se zabývá problematikou zvyšujícího se výskytu sociálně patologických jevů a zhoršování sociálního klimatu na ZŠ. Tato tendence je prokázána poptávkou ZŠ po preventivních opatřeních, které by pomohly této situaci předcházet. Cílem projektu je zlepšovat sociální klima a to ne jen vztahy mezi žáky samotnými, ale i ve vztahu žák-učitel. Cílem je celkově pozitivně ovlivnit systém vztahů a interakcí mezi jednotlivci a skupinami
a přispívat tak k vytváření inkluzivního prostředí. Projekt je tedy určen především pro žáky vyššího stupně vybraných základních škol a jejich třídní učitele. K výše uvedeným cílům dospějeme vytvářením a upevňováním morálních hodnot žáků, rozvojem dovedností, které vedou k odmítání xenofobie, rasismu, agresivity, porušování zákona a dalších negativních soc. jevů. Během projektu budou vytvořeny výukové a metodické materiály
a učitelé se naučí samostatně pracovat s výukovými bloky prevence. Projekt bude realizován pracovníky O. s. Prostor ve spolupráci s učiteli.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz-2

„Podpora činností v oblasti prevence rizikového chování žáků v regionech Hradec Králové a Jičín“

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.01/03.0005

Projekt se zabývá problematikou nárůstu rizikového chování žáků, který je provázen poptávkou ZŠ po preventivních opatřeních a postupech zvyšování sociální inteligence žáků. Cílem projektu je zlepšovat sociální klima ve vztazích mezi žáky i jejich učiteli, tedy pozitivně ovlivnit systém vztahů a interakcí mezi jednotlivci i skupinami, a přispívat tak k vytváření inkluzívního prostředí. Projekt je určen pro žáky vyššího stupně vybraných ZŠ, učitele a metodiky. Uvedené cíle budou realizovány upevňováním morálních hodnot žáků, rozvojem dovedností, které vedou k odmítání xenofobie, agresivity a dalších negativních soc. jevů. Během projektu budou ve spolupráci s odborníky a učiteli vytvořeny výukové a metodické materiály prevence rizikového chování. K těmto materiálům budou mít přístup zúčastněné ZŠ i další školy, kde bude O. s. Prostor program realizovat. Učitelé se naučí samostatně pracovat s výukovými bloky prevence. Preventivní programy partnersky spolupracují s pedagogickými pracovníky a nabízejí jim poradenství.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz-2

“Rozvoj a podpora inkluzivního prostředí ve školách pro žáky se SVP, žáky nadané a mimořádně nadané”

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.33/01.0018

Projekt je zaměřen na prevenci a případně řešení již vzniklé ostrakizace (vyloučení z kolektivu) žáků se SVP a integraci těchto žáků do běžných tříd. Širším cílem je realizace metod a nástrojů, které povedou k respektování a pozitivnímu přijetí odlišností celým kolektivem. Cílem je tedy zlepšení sociálního klimatu a vytváření inkluzívního prostředí v třídách i celých školách. Na 2. stupni vybraných škol budou prováděny výukové bloky podpory inkluzívního prostředí a vzdělávání. V návaznosti na bloky budou realizovány jednorázové bloky a adaptační kurzy pro nejvíce “problémové” kolektivy. Jednorázové bloky budou určeny i kolektivům nezařazeným do dlouhodobého programu. Pedagogové budou zapojeni formou náslechů na blocích a účastí na kazuistických seminářích a budou po dokončení projektu schopni pružně reagovat na potřeby kolektivu. Projekt projde evaluací v podobě odborné konference (workshopu). Všechny aktivity odborný tým vyhodnotí a poznatky zapracuje do metodiky určené pro pedagogy.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz-2