Nabídka primární prevence Prostor plus o. p. s.

Filosofie programů primární prevence Prostor plus o. p. s

Primární prevenci chápeme jako proces vedoucí ke zdravým životním postojům. Základem naší spolupráce s klientem je otevřená komunikace, dlouhodobost,
srozumitelnost, pružnost, důvěryhodnost a spoluodpovědnost. Pracovníci školy a její žáci jsou pro nás partnery při naplňování cílů primárné preventivních programů. Programy primární prevence odpovídají standardům odborné způsobilosti a jsou držitelem certifikátu MŠMT ČR pro 4. – 9. ročníky základních škol. Programy i vzdělávání realizujeme pro skupiny min. 15 účastníků, aby bylo možné využít zážitkové pedagogiky, která se opírá o skupinovou dynamiku.

Programy obsahují:

 • úvodní konzultaci s pedagogem, metodikem prevence
 • zážitkový program připravený třídnímu kolektivu na míru dle zakázky školy
 • závěrečnou zpětnou vazbu se třídou a třídním pedagogem
 • odborné poradenství, výstupní zápisy, odkaz na návazné služby

Témata

 • podporující pozitivní klima třídy (vztahy, sebedůvěra, osobnostní rozvoj, rozvoj sociálních kompetencí aj.)
 • napříč oblastí rizikových jevů chování (závislostní chování, kyberšikana, sebepoškozování, rizikové sexuální chování aj.)

Všeobecná primární prevence pro 1.– 5. ročníky ZŠ

 • 3 setkání za rok
 • každé setkání v rozsahu 2 vyučovací hodiny + konzultace

Všeobecná primární prevence pro 6. – 9. ročníky ZŠ a pro SŠ a SOU

 • 3 setkání za rok
 • každé setkání v rozsahu 3 vyučovací hodiny + konzultace

Všeobecná primární prevence s aktivní účastí ŠMP nebo psychologa

Specifikace:

dlouhodobá primární prevence pro třídní kolektiv ZŠ, Spec. a praktických škol, SŠ a
SOU

metodik prevence nebo školní psycholog v roli spolulektora programu PP
zapojení pracovníka při tvorbě programu, realizaci a závěrečném vyhodnocení
zapojenému pracovníkovi jsou lektorem PP poskytovány odborné konzultace
podpora zapojeného pracovníka k samostatnému vedení programu
vhodnost programu pro daný kolektiv je zapotřebí konzultovat s lektory PP

Rozsah

 • 3 setkání za rok + odborné konzultace
 • každé setkání v rozsahu 3 vyučovací hodiny + konzultace

Jednorázový program v prostorách školy pro 1. – 9. Ročníky ZŠ a pro SŠ a SOU

 • obsah a témata programu jsou totožná s dlouhodobými programy primární prevence
 • rozsah programu 2 – 3 vyučovací hodiny dle dohody se školou

Exkurze v NZDM Kolárka – Kolín, NZDM Kotelna Zruč nad Sázavou

 • pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, speciálních a praktických škol, SŠ a SOU
 • prohlídka zařízení, seznámení s posláním a cíli služby
 • návazný zážitkový program s lektory PP dle zakázky školy
 • rozsah: 3 x 45 minut

Adaptační kurzy pro 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ a SOU

Cíle adaptačního kurzu:

 • bližší seznámení třídního kolektivu
 • vytvoření pozitivních vazeb
 • podpora v nastavení spolupráce třídy a třídního učitele

Termín a místo konání zajišťuje objednatel po dohodě s vedoucím služby

Vzdělávací kurzy

Prevence 4. – 5. ročník aneb „zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravní
výchova“

Prevence 7. -9. ročník aneb „zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravní
výchova“

Specifikace kurzů:

 • kurzy jsou akreditovány MŠMT
 • kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům, školním metodikům prevence,
 • výchovným poradcům, školním psychologům aj.
 • celkový rozsah kurzů 24 hodin
 • místo konání Komunitní centrum Kolárka Kolín

Cíle kurzů:

 • připravit účastníky pro týmovou práci v třídním kolektivu
 • osvojit si metody práce zážitkové pedagogiky a skupinové dynamiky
 • posílit kompetence pro samostatné vedení programu
 • Interaktivně preventivní kurz pro pedagogy

Specifikace kurzu:

 • kurz je akreditován MŠMT
 • kurz je určen pedagogickým pracovníkům, školním metodikům prevence, výchovným
 • poradcům, školním psychologům aj.
 • celkový rozsah kurzu 8 hodin
 • místo konání Komunitní centrum Kolárka Kolín

Cíle kurzů:

 • zvýšit povědomí o rizikovém chování a začleňování zdravého životního stylu do běžné výuky
 • předat účastníkům náměty pro práci s třídním kolektivem v oblasti prevence
 • osvojit si metody práce zážitkové pedagogiky a skupinové dynamiky

Vzdělávací semináře pro pedagogické sborovny

 • semináře pro Vás zrealizujeme na Vaší škole ve Vámi zvoleném čase, v požadované délce a na Vámi zvolené téma
 • semináře jsou určeny pro pedagogické sbory 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, SOU, speciálních a praktických škol

Zážitkové kurzy pro pedagogické sborovny

 • zážitkové kurzy jsou připravovány na míru pro jednotlivé pedagogické sbory všech tipů škol, zážitkové kurzy se konají v délce 1 dne či 1,5 dne, vždy mimo prostředí školy
 • termín a místo konání zajišťuje škola po dohodě s vedoucím služby
 • do programu lze také zařadit vzdělávací semináře na Vámi zvolené téma
 • cena a program akce jsou dojednávány individuálně dle požadavků a možnosti škol po dohodě s vedoucím služby

Konzultace ke grantům pro programy primární prevence / ZDARMA

 • školy mají možnost získat finanční dotace na tyto programy z grantových schémat MŠMT, Středočeského a Královéhradeckého kraje.
 • konzultace ke zpracování projektů na získání finančních dotací,
 • pro ředitele, školní metodiky prevence na ZŠ, SOŠ, GYM