Poslání

„Oslovit mladé lidi ze ZŠ a SŠ, bezpečně je provést obdobím nejistoty v dospívání a pomoci jim utvářet zdravé životní postoje.“

Popis cílové skupiny

„Žák v kontextu třídního kolektivu na ZŠ a SŠ.“

Rozdělení cílové skupiny:
> žáci: dospívající mládež
> třídní učitelé
> školní metodici prevence
> rodiče

Cíle programu

Cílem programu je předejít vlivům společensky nežádoucích jevů na cílovou skupinu. Mezi tyto jevy řadíme především:  vést žáky k efektivní komunikaci a řešení možných konfliktů, vzájemné toleranci, záškoláctví, šikanu, kyberšikanu , závislostní chování, rasismus a xenofobii, projevy násilí a agrese, pornografii a prostituci. Programy primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Cíle programu směrem k CS:

– žáci:
> podpořit pozitivní vazby ve třídě a mezi učitelem a třídou
> stravitelnou a srozumitelnou formou předávat pravdivé informace
> poskytnout dětem prostor pro otevřené a bezpečné řešení problémů
> reagovat na aktuální potřeby ve třídě

– třídní učitelé:
> podpořit pozitivní vazby ve třídě a mezi učitelem a třídou
> motivovat k další práci s kolektivem
– školní metodici prevence:
> spolupracovat na plnění školního minimálního preventivního programu
> motivovat k další práci s kolektivem žáků a pedagogů
> poskytnout vhodné materiály pro další práci s žáky a pedagogy

– rodiče:
> informovat o realizaci programu v rámci třídních schůzek
> stravitelnou a srozumitelnou formou předávat pravdivé informace

Zásady

důvěrnost, respekt, rovný přístup, tolerance