Projekt „K snadnějšímu uplatnění Romů a mladých osob na trhu práce“ (registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/75.00045) běží od 1. května 2012 do 31. prosince 2013 (tzn. 20 měsíců). Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na co je projekt zaměřen (aneb cíle projektu):
Cílem projektu je přispět k lepšímu uplatnění znevýhodněných cílových skupin na trhu práce (v případě našeho projektu etnických menšin a osob do 25 let věku s nízkou či žádnou kvalifikací). Cílem je prostřednictvím aktivit projektu zjistit, na jaké oblasti je potřeba se u osob z cílových skupin z hlediska jejich uplatnění na trhu práce zaměřit. Cílem je i obsazení volných pracovních míst osobami z cílových skupin (celkem bude na trh práce takto umístěno minimálně 15 osob, a to buď přímo v subjektu žadatele O.s. Prostor, nebo na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání u jiných zaměstnavatelů). K naplňování cílů projektu přispějí aktivity, kterých se budou představitelé cílových skupin účastnit – bilanční a pracovní diagnostika, motivační schůzky, rekvalifikace, vzdělávací semináře apod.Zvací dopis

Komu je projekt určen (aneb cílová skupina projektu):

Základními podmínkami pro možnost účasti v projektu je místo bydliště na území Středočeského kraje a příslušnost k jedné z těchto dvou cílových skupin:
A)    osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace
B)    etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí.
Tyto osoby projdou aktivitami bilanční a pracovní diagnostiky, které napomohou specifikovat individuální kariérní plán, umožní orientaci a přehled ve vlastních schopnostech, zaměří se na psychodiagnostické metody a pozorování ve skupinové práci, ale také na individuální práci s klientem a pomohou stanovit zaměření rekvalifikací, které je pro dané osoby vhodné. Poté budou osoby z cílových skupin zapojeny přímo do rekvalifikací. Budou se také účastnit vzdělávacích seminářů. Účast ve výše zmíněných aktivitách bude mít vyústění v zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin na trhu práce.
Jak bude projekt probíhat (aneb obsah projektu)
Projekt zajistí prostřednictvím svých aktivit snadnější uplatnění znevýhodněných osob z cílových skupin, tzn. 1) osob do 25 let věku a mladistvích do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, 2) etnických menšin a osob z jiného sociokulturního prostředí, na trhu práce. Z počátku realizace do projektu vstoupí minimálně 40 osob z cílových skupin.

Představitelé cílových skupin budou nejprve zapojeni do aktivit bilanční a pracovní diagnostiky. Tyto aktivity pomohou určit, na jaké oblasti se má každý účastník projektu na trhu práce zaměřit, a pomohou definovat oblasti, ze kterých má být daná osoba vzdělávána, rekvalifikována. Následně bude docházet k realizaci rekvalifikačních kurzů dle osobnostních předpokladů osob z cílových skupin projektu, se zaměřením např. na zednické, malířské či obkladačské práce, rekvalifikace spojené s obdržením svářečského průkazu, rekvalifikace zaměřené na řízení vysokozdvižného vozíku (VZV) či rekvalifikace se zacílením na profese jako pomocný stavební dělník, uklízeč-(ka), páječ(-ka), skladník(-ce), pomocný prodavač(-ka) apod. Rekvalifikačních kurzů se bude účastnit minimálně 36 osob z cílových skupin (ti budou do rekvalifikačních kurzů zařazeni na základě výstupů z pracovní a bilanční diagnostiky). Představitelé cílových skupin se budou dále účastnit skupinových vzdělávacích seminářů. Celkem se bude konat 24 tématických seminářů. Tyto semináře budou rámcově zaměřené na témata jako práce a zaměstnanost, dluhová problematika, osobní bankrot, bydlení či vzdělávání. V návaznosti na ostatní aktivity pak bude realizována aktivita zaměřená přímo na umístění osob z cílových skupin na trhu práce. Celkem bude na trh práce umístěno minimálně 15 osob (tzn. těmto osobám bude nalezeno zaměstnání).

Podrobnější rozpis činností projektu a zapojení cílových skupin najdete zde.

Harmonogram činností a zapojení cílových skupin do realizace projektu
 
1)      Realizace poradenských služeb, bilanční diagnostiky a pracovní diagnostiky, motivačních skupinových a individuálních schůzek s představiteli cílových skupin
Snahou bude u představitelů cílových skupin vyvolat zájem a motivaci k získání potřebných pracovních návyků, které povedou ke zvýšení možnosti uplatnění se na trhu práce. V rámci této aktivity bude vytvořen kariérní plán osob z cílových skupin za pomoci skupinové práce, individuálního poradenství a bilanční a pracovní diagnostiky. Výstupem bude závěrečná zpráva z bilanční a pracovní diagnostiky, která osobám z cílových skupin umožní orientaci ve vlastních schopnostech a dovednostech a zaměří se na využití v praxi. Aktivita bude zacílena i na vypracování stručného životopisu, včetně popisu dovedností psychosociálních, technických a pracovních, vyhodnocení silných a slabých stránek, návrhů osobnostního rozvoje, posouzení možností uplatnění apod. Na základě účasti cílových skupin na pracovní a bilanční diagnostice budou vytipovány osoby, kterým bude nabídnuto zaměstnání. Do aktivity bude zapojeno minimálně 40 osob z cílových skupin. Na každou osobu v rámci této aktivity připadne 40 hod práce (32 hod skupinově a 8 hod individuálně).
Tato aktivita bude realizována od června do září 2012.
2)      Rekvalifikace představitelů cílových skupin
V rámci této aktivity bude zajištěna rekvalifikace cílových skupin. Do rekvalifikací budou osoby z cílových skupin rozděleny v návaznosti na výstupy aktivity 1 (Realizace poradenských služeb, bilanční diagnostiky a pracovní diagnostiky, motivačních skupinových a individuálních schůzek s představiteli cílových skupin). V rámci aktivity 2 bude stanoven 1 rekvalifikační kurz pro každou zapojenou osobu dle profilu osoby a využitelnosti kurzu u dané osoby v budoucnosti.
Předpokládané zaměření rekvalifikace jsou:
–          zedník, malíř, obkladač,
–          svářeč,
–          řidič vysokozdvižného vozíku,
–          pomocný stavební dělník,
–          uklízeč,
–          páječ),
–          skladník,
–          pomocný prodavač apod.
Projektem nastavené rekvalifikace budou významné pro uplatnění představitelů cílových skupin, ať již na pracovních místech zařízených v rámci projektu, nebo mimo projekt. Předpokladem je zapojení minimálně 36 osob z cílových skupin do rekvalifikací. Úspěšnost dokončení rekvalifikačního kurzu (a získání osvědčení) je stanovena minimálně na 16 osob.
Aktivita bude realizována od října 2012 do dubna 2013.
 
3)      Vzdělávací semináře pro představitele cílových skupin
Vzdělávací semináře představují účinnou edukační aktivitu, která představitelům cílových skupin napomůže k přehledu a znalostem v oblasti trhu práce a zaměstnanosti, ale také např. v oblasti bydlení, dluhů či vzdělávání. Semináře budou pořádány v intervalech cca 2x do měsíce. Celkem se bude konat 24 seminářů. Délka 1 semináře = 2 hod.
Předběžně stanovené okruhy a témata:
A) Práce a zaměstnanost
a) typy pracovních smluv (výhody/nevýhody), rizika práce načerno, nezaměstnanost
b) nástup do zaměstnání, motivační dopis, vytvoření strukturovaného životopisu
c) výběrové řízení – nácvik pracovního pohovoru, etiketa pracovního pohovoru
d) kde hledat práci (pracovní portály, inzeráty aj.)
e) pracovně-právní legislativa
B) Dluhová problematika
a) příjmy/výdaje, sestavování a vedení rodinného rozpočtu
b) půjčky – bankovní/nebankovní, rizika, revolvingový úvěr, RPSN/úroková sazba, ručitelství
c) splátky v prodlení – dluhová past, lichva, vymahači
d) exekuce
e) přehled občanských poraden a bezplatných právníků
C) Osobní bankrot
a) co je osobní bankrot, legislativa, pro koho je vhodný
b) formuláře – návrh na oddlužení, insolvenční rejstřík
c) rozdíl mezi osobním bankrotem a konkurzem
d) řešení názorných případů
D) Bydlení
a) bydlení a jeho formy
b) telefonát pronajímateli – nácvik
c) výpověď z nájmu bytu – jak postupovat
d) stěhování
e) přehled ubytoven na Kolínsku, ceny
E) Vzdělávání
a) jak si doplnit vzdělání
b) jak vyplnit přihlášku, burza škol
c) studovat se vyplatí – porovnání různých prací, platové podmínky, kariéra, rekvalifikace
d) finanční podpora sociálně znevýhodněných osob při vzdělávání – projekty
e) co mi ve vzdělávání brání a jak tomu čelit
Semináře budou pořádány od října 2012 do září 2013.
4)      Zaměstnávání představitelů cílové skupiny
 

V rámci této aktivity bude docházet k zaměstnávání představitelů cílových skupin. Dojde k zaměstnání minimálně 15 osob z cílových skupin (a to buď v subjektu žadatele nebo u jiných zaměstnavatelů), a to v návaznosti na absolvované rekvalifikace ze strany cílových skupin.

Registrace k účasti na realizaci projektu
Do projektu mohou být zapojeni pouze představitelé následujících cílových skupin:
A)    osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace
B)    etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí.
Zároveň tyto osoby musí být místem bydliště ze Středočeského kraje.
K účasti na projektu se můžete hlásit na e-mailu petr.petrik@prostor-plus.cz, či telefonicky na čísle  737 150 798, či přímo na adrese Občanského sdružení Prostor, Na Pustině 1068, 280 02, pod Obchodním domem Tesco (obracejte se prosím na recepci O. s. Prostor, kde na Vás bude čekat krátký vstupní dotazník, na základě kterého budete zařazeni do projektu).

Kontakty – realizační tým projektu
Občanské sdružení Prostor
Na Pustině 1068
280 02 Kolín 2
IČ: 26594633
Manažer projektu
Ing. Petr Petřík
Mobil: +420 737 150 798
E-mail: petr.petrik@prostor-plus.cz
Personální konzultant
Ing. Josef Blecha
Mobil: +420 602 371 569
E-mail: josef.blecha@prostor-plus.cz
Psychologický poradce
PhDr. Josef Opočenský
Mobil: +420 602 389 733
esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK_web