Poskytujeme dospívajícím v péči OSPOD bezplatnou terapeutickou podporu, která je založena na zájmu, vztahu, otevřené komunikaci a společném hledání řešení.

Dlouhodobě provázíme děti a mladé lidi, kteří mají různé psychické i sociální obtíže často související se složitou rodinnou situací a s dospíváním. Klientům a klientkám nabízíme individuální bezpečný prostor pro sdílení obtíží a nalézání řešení, spolupracujeme s OSPOD a dalšími institucemi na diagnostice a plánování péče.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Služba nabízí terapeutickou podporu rodinám v péči pražských orgánů sociálně-právní ochrany (OSPOD). Jedná se o děti zpravidla od 12ti do 18ti let a jejich blízké, kteří zažívají:

 • složitou situaci doma, ve škole, v práci

 • psychické obtíže – deprese, úzkosti, sebepoškozování, nízké sebevědomí, nepříjemné myšlenky

 • potíže ve vztazích s vrstevnickou skupinou a v komunikaci s lidmi

 • nepohodu a neshody doma, konflikty s blízkými

 • pobyty mimo rodinu a známé prostředí (nemocnice, ústavy…)

 • potíže v souvislosti s těžkými zážitky v minulosti

Naše poslání

Posláním Programu Pilot je poskytovat ohroženým dospívajícím a jejich rodinám odbornou podporu při řešení nepříznivé situace, předcházet sociálnímu vyloučení a rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti dětí a dospívajících.

Cíle služby:

 • poskytovat rodinám takovou podporu, která bude zmírňovat dopady nepříznivé situace dítěte a jejího prožívání

 • hájit práva dítěte a jeho nejlepší zájem

 • rozvíjet specifické dovednosti, poskytovat chybějící informace, zvyšovat orientaci a schopnost rozhodování, zvyšovat pozitivní sebepojetí a sebedůvěru klienta či klientky, vést k odpovědnosti a dospělosti

 • předcházet vzniku dalších nepříznivých situací a prohlubování ohrožení dítěte

 • bránit rozvoji rizikového chování a snižovat jeho negativní dopady na klienta či klientky, okolí i společnost

Zásady:

 • dobrovolnost zapojení – klientka či klient rozhoduje, na čem budeme pracovat (i v rámci nařízené spolupráce)

 • diskrétnost – chráníme bezpečí spolupráce, nesdělujeme citlivé informace bez vědomí či souhlasu klienta/klientky

 • otevřená komunikace – usilujeme o jasné dohody s klientem/klientkou, s jeho/její rodinou a osobami pracujícími v OSPOD, podporujeme vyjadřování různých potřeb a očekávání

 • individuální přístup – společně hledáme takový cíl spolupráce, který bude pro klienta/klientku i případné další osoby přijatelný, žádoucí a dosažitelný

 • bezpečný vztah s klientkou/klientem – rozvíjíme vzájemný vztah založený na důvěře, zájmu, odpovědnosti a jasných hranicích

 • odbornost – uplatňujeme komplexní přístup založený na poznatcích z více oborů a terapeutických směrů, zakládáme si na profesionalitě a dobré praxi

Poskytované služby:

Základní činnosti, které poskytujeme v programu Pilot dle 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně:
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

 • vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana

 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

Aktivity:

Individuální práce:
 • individuální poradenství a terapie
 • mapování potřeb, zorientování v situaci, podpora při rozhodování

 • podpora při zvládání aktuálních obtíží ve vztazích s druhými či k sobě

 • pomoc při zvládání životních krizí a mezníků

 • spolupráce v síti služeb, pomoc při jednání s institucemi

Skupinová práce:
 • podpůrná a zážitková terapeutická práce v malé skupině

 • sdílení, společná práce na aktuálních tématech klientů/klientek

 • bezpečné zacházení s emocemi

Odborné poradenství:
 • Psychologická diagnostika – testy, osobnostní profily, kariérní poradenství

 • Konzultace psychiatra – nezdravotnické poradenství ohledně duševního zdraví

 • Sociální práce – poskytování informací, podpora v obstarávání praktických záležitostí, asistence, komunikace s úřady, institucemi

Nejste s námi spokojeni? Pomozte nám rozvíjet kvalitu našich služeb!

Nelíbilo se vám, jakým způsobem jsme s Vámi pracovali? Máte pocit, že jsme Vám křivdili nebo jednali nespravedlivě? Dozvěděli jste se o tom, že jsme poškodili práva klienta?

Budeme rádi, když o tom s námi budete mluvit. Je pro nás důležité znát Váš názor a zkušenost s tím, jak pracujeme – jen tak můžeme zjednat nápravu a zlepšit službu.

Vaším právem je rovněž možnost podat písemnou stížnost na kvalitu či způsob, jakým Vám byla služba poskytována. Program Pilot a jeho zřizovatel Prostor Plus o. p. s. je povinen zaručit, aby podání stížnosti bylo pro Vás bezpečné a nijak Vás nepoškodilo. Zaručujeme Vám možnost podat stížnost anonymně, příp. nadřízenému či nezávislému orgánu.

V našem případě je to vedoucí Programu Pilot Mgr. Stanislav Kunc – tel.: 777 952 223, e-mail: stanislav.kunc@prostor-plus.cz nebo ředitel Prostor Plus o. p. s. Mgr. Petr Steklý, e-mail: petr.stekly@prostor-plus.cz

Máte právo obrátit se se stížností i na Krajský úřad Středočeského kraje nebo na Magistrát hlavního města Prahy jako na správní orgán, který vydává pověření k sociálně právní ochraně. Můžete tak učinit na e-mailu podatelna@kr-s.cz , skrze link https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/podavani-a-vyrizovani-stiznosti-na-vykon-spo-kusk nebo na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Pro pražské klienty platí postup a kontakt viz: https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/stiznosti_a_pripominky_k_magistratu/index.html

Ústní stížnosti řešíme hned a nebo podle postupu, který si dohodneme. Písemné stížnosti vyřizujeme nejpozději do 14 dnů od podání. Písemnou stížnost můžete poslat e-mailem, poštou nebo odevzdat písemně přímo v kanceláři Pilota jakémukoliv pracovníkovi. Každý pracovník Pilota je povinen Vám s tím pomoci.
Každá stížnost je pro nás podnětem pro rozvoj služby a zvyšování její kvality!

Kontaktní informace:

Provozní doba:
 • Po 9:00 – 18:00

 • Út 9:00 – 18:00
 • St 9:00 – 18:00

 • Čt 9:00 – 18:00

 • 9:00 – 18:00

Skupiny a setkání probíhají odpoledne a večer. Konkrétní časy setkání, skupin a výjezdů si domlouváme osobně, telefonicky či e‑mailem.

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Stanislav Kunc – vedoucí, terapeut
Bc. Karel Fišer – průvodce, terapeut
Mgr. Ludmila Brancuzská – průvodkyně, terapeutka
PhDr., Ph.D., Mgr. Hana Valentová – psycholožka
Mgr. Daniela Gabrielová – odborná průvodkyně, terapeutka
MUDr. Veronika Málová – psychiatrička
Rozhodnutí o pověření k sociálně právní ochraně dětí ke stažení zde: