Nabízíme pomoc a podporu rodinám vykonávajícím pěstounskou péči, stabilizaci rodinného systému, osobní rozvoj dětí a pěstounských rodičů.

Jsme doprovázející organizací, ale zároveň vzděláváme, poskytujeme odborná poradenství, respitní programy a jiné služby doprovodným organizacím.

Zásady poskytování služby:

 • Respektování jedinečnosti dítěte i rodiny – respektujeme rozdílnost potřeb jednotlivých členů rodiny

 • Bezpečný vztah s rodinou – rozvíjíme vzájemný vztah založený na důvěře, zájmu, odpovědnosti a jasných hranicích

 • Mlčenlivost a diskrétnost – chráníme bezpečí spolupráce, nesdělujeme citlivé informace bez vědomí či souhlasu klienta/klientky

 • Otevřená komunikace – usilujeme o jasné dohody s klientem/klientkou, s rodinou a osobami spolupracujícími v rámci OSPOD, podporujeme vyjadřování různých potřeb a očekávání

 • Individuální přístup – společně hledáme takový cíl spolupráce, který bude pro klienta/klientku i další osoby přijatelný, žádoucí a dosažitelný

Programy pro pěstounské rodiny fungují na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Toto pověření bylo uděleno rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 4245/2023/KUSK ze dne 9.1.2023, nabylo právní moci 25.1.2023 (1. pověření nabylo právní moci 2.6.2022).

Pověření bylo vydáno na:

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby

Cílovou skupinou jsou osoby pečující  a osoby v evidenci, děti v rodině (biologické a svěřené) a biologičtí rodiče případně osoby blízké svěřených dětí.

Užším vymezením je spádové území správního obvodu obcí s rozšířenou působností Kolín, Kutná Hora, Český Brod, Čáslav, Brandýs nad Labem, Říčany, Vlašim a na území správního obvodu Městské části Prahy 10.

Cílem služby je, aby pěstoun/svěřené dítě

 • znal proces pěstounské péče a byl motivován k adekvátní péči o svěřené dítě/přijal adekvátní péči
 • měl snahu zpracovat obtížná životní témata a hledal vhodná řešení, samostatně řešil svou nepříznivou životní situaci (byl informovaný, byl schopen vidět svou situaci z více úhlů, nesl odpovědnost za své chování).
 • byl motivovaný ke kontaktu s biologickými rodiči a sourozenci
 • měl rozvinuté sociální schopnosti a dovednosti (byl schopen vhodně komunikovat s jednotlivými členy rodiny, byl schopen vnímat a udržovat své hranice a hranice svěřeného dítěte/pěstouna, byl schopen pružně a adekvátně reagovat v sociálních situacích, pracoval na svém seberozvoji a odbornosti

Každá rodina má určeného svého klíčového pracovníka. Maximální kapacita klíčového pracovníka je 18 – 20 pěstounských rodin.

Co Vám můžeme nabídnout

Doprovázení při výkonu pěstounské péče

Pomáháme Vám sdílet každodenní i krizové situace v rodině a společně hledáme řešení. Posilujeme komunikaci v rodině a podporujeme fungující způsoby soužití. Podporujeme schopnosti a dovednosti Vás pěstounů ve výchově a komunikaci s dítětem. Mluvíme společně o potřebách dítěte a vytváříme plány průběhu pěstounské péče v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte. Hledáme společně aktuální vzdělávací potřeby Vás pěstounů a vytváříme vzdělávací plán. Podporujeme Vás při jednání s úřady, se školou, dalšími institucemi.

Doprovázení zpravidla probíhá ve Vašem přirozeném prostředí, setkat se můžeme také u nás na adrese: Prostor plus o.p.s. Kolín. Množství setkání závisí na Vašich potřebách, minimálně se uvidíme 1x za 2 měsíce.

Vzdělávání a vytváření prostoru pro setkávání

Podporujeme Vás v rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a schopností naplňovat potřeby svěřených dětí. Umožňujeme Vám splnit zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání ročně. Pracovník nabídne pěstounovi aktuální akce programu pro daný rok. Pěstoun si může z nabídky vybrat, případně požádá svého klíčového pracovníka o pomoc s vyhledáváním jiných možností. Možnost absolvovat vzdělávání u jiné organizace je možné a podléhá schválení klíčovým pracovníkem. Za vzdělávání je možné považovat též supervizi (klíčový pracovník Vám vysvětlí o co se jedná). Vybrané vzdělávání by mělo být pro Vás přínosné a aktuální v souvislosti s péčí o svěřené dítě. Společně vytváříme vzdělávací plán.

Krátkodobá péče v zákonem stanovených případech

Pomáháme Vám se zajištěním krátkodobé péče poskytované přes den a jen ve výjimečných případech přes noc v zákonem stanovených případech (jste uznání dočasně práce neschopní, ošetřujete osobu blízkou, při narození dítěte, potřebujete vyřídit nezbytné osobní záležitosti, při úmrtí blízké osoby). Pomáháme Vám najít a oslovit osobu či instituci, která dočasně převezme péči o dítě (příbuzný nebo jiná blízká osoba, komunitní nebo mateřské centrum, jiní známí pěstouni nebo pracovníci). Krátkodobou péči není třeba zajišťovat v případě dětí, které dochází do školy (kdy jsou děti ve škole nebo ve školní družině), stejně tak u starších dětí, které již jinak běžně zůstávají samy doma.

Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (respitní péče)

Pomáháme Vám se zajištěním krátkodobého hlídání i celodenní péče o svěřené dítě. Cílem respitu je dopřát Vám odpočinek k vlastní psychohygieně. Když se domlouváme myslíme na zájmy a potřeby dítěte a soulad s Individuálním plánem ochrany dítěte. Tato péče může mít formu klasického nebo příměstského tábora, pobytu pro děti organizované našimi pracovníky, školy v přírodě nebo individuálního hlídání (v odůvodněných případech např. předškolní věk, specifické potřeby, dítě je krátce v pěstounské péči).

Odborná pomoc

Zprostředkováváme Vám odbornou pomoc dle Vašich aktuálních potřeb rodiny a v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte.

Kontakt s biologickou rodinou

Pomůžeme Vám v kontaktu s biologickými rodiči, sourozenci či jinými osobami.

Čerpání služeb pěstounskými rodinami a jejich financování

Programy pro pěstounské rodiny mají nastavené financování organizace a výše uvedených služeb pro pěstounské rodiny. Kolik a co lze u jednotlivých služeb proplatit, nám do velké míry určuje stát. Podmínky proplácení nákladů spojených s výkonem pěstounské péče upravuje Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky č. 8/2019, Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen Instrukce č. 8/2019), která je účinná k 1. 7. 2019.
Jednotlivé limity Vám sdělí klíčový pracovník. V případě, že uzavíráte Dohodu v průběhu roku, je Vám částka poměrově krácena. Žádosti máte k dispozici u svého klíčového pracovníka.

Jaká mají pěstouni a děti práva

Základními prameny, kterými se klíčoví pracovníci v kontaktu s rodinami řídí, jsou Listina základních práv a svobod a Etický kodex sociálních pracovníků ČR. Klíčový pracovník vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu a pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti.

Rodinám zaručujeme tato práva (kromě Základních lidských práv a svobod)

 • právo na důstojnost a vyjádření svého názoru
 • právo navrhnout možnosti řešení své situace
 • právo na důvěrnost informací
 • právo vědět o dokumentaci
 • právo na kontakt dítěte s rodiči
 • právo podat stížnost
 • právo znát pracovní postupy a důvody odmítnutí či ukončení služby

Při setkání/při kontaktování vyžadujeme dodržování těchto pravidel

 • Agrese (slovní, fyzická) je nepřípustná.
 • Diskriminace a rasismus ze strany klienta se netoleruje.
 • Kouření není povoleno (kancelář, poradenská místnost, vstupní chodby).
 • Vstup pod vlivem návykových látek je zakázán.
 • Zařízení slouží také dalším lidem/službám. Pokud klient něco zničí, poškodí, bude muset škodu uhradit.

Můžeme udělit následující sankce

 • Napomenutí (za slovní hrubost, agresivní chování, kouření, poškozování zařízení, nerespektování pokynů pracovníků).
 • Ukončení jednání či intervence (za opakované napomenutí, porušení výše uvedených pravidel a obzvláště agresivní chování).
 • Přivolání Policie a vykázání z prostor – v případě, kdy síly pracovníků na zvládnutí vyhrocené situace nestačí.

Jak a na co si můžete stěžovat

Stížnosti jsou důležité pro zjištění Vaší spokojenosti s naší službou a o tom, zda nastavení odpovídá Vašim potřebám. Tím můžeme službu zlepšit a šít ji na míru.

Přijímáme stížnosti a přípomínky, u kterých vnímáme rozdíl

Připomínka je jakýkoliv Váš komentář ke službě nebo přístupu, a to ať již ústní (např. při závěrečném slovu na vzdělávací akci), tak písemný (v dotazníku zpětné vazby, emailem), kdy však vnímání závažnosti problému je spíše mírné. Na připomínku reaguje pracovník ústní či emailovou odpovědí s tím, že připomínku registruje.

Stížnost je jakýkoliv komentář, který má závažný charakter, situaci je třeba prošetřit a v případě oprávněnosti zajistit změnu, omluvu a preventivní opatření pro příště. Stížnost můžete uvést i v dotazníku zpětné vazby, avšak je potřeba na ni výrazně upozornit. V některých případech může být i drobná Vaše připomínka považována pracovníkem za závažnou, a tak s ní i zachází – situaci probereme na nejbližší poradě a přijmeme vnitřní opatření, aby se situace neopakovala.

Připomínky a stížnosti můžete podávat na chování a přístup pracovníků a dobrovolníků, organizaci akce, k plánování, realizaci či zhodnocení služby, dodržování etického kodexu či dodržování slušnosti a morálky, dodržování písemných postupů a metodik a na plnění dohody o výkonu pěstounské péče. Máte právo při sepisování požádat o pomoc pracovníka, který je povinen s Vámi každou připomínku/stížnost řešit a nabízet podporu a pomoc.

Způsoby jakým můžete stížnost podat

 • písemně na adresu sídla/ kanceláře organizace
 • emailem na kontaktní adresu: iveta.parikova@prostor-plus.cz
 • emailem nebo ústně kterémukoliv pracovníkovi. Při ústním předání stížnosti či připomínky je vhodné, aby jste zdůraznil, že jde o stížnost či připomínku. Pracovník zjišťuje přesnou formulaci připomínky/stížnosti, případně se Vás doptá, zda má sdělení považovat za připomínku/stížnost.
 • stížnost je možné podat i anonymně, případně žádat o anonymní vyřízení stížnosti
 • pro písemnou stížnost, která má být řešena na vyšší úrovni v organizaci, je u pracovníků na vyžádání k dispozici oficiální formulář stížností, a to z důvodu splnění všech formalit, které stížnost musí obsahovat.

Stížnosti se vyřizují maximálně do 28 dnů ode dne podání. Pokud nedojde k vyřízení stížnosti ve lhůtě 28 dnů, máte právo stěžovat si na odpovědnou osobu u jejího nadřízeného.

Kontakty na nadřízené orgány

 1. Prostor plus o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín
  ředitel Mgr. Petr Steklý, petr.stekly@prostor-plus.cz
 2. Správní rada Prostor plus o.p.s.
 3. Krajský úřad Středočeského kraje – Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Možné učinit na e-mailu podatelna@kr-s.cz, prostřednictvím linku:
  https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/podavani-a-vyrizovani-stiznosti-na-vykon-spo-kusk
 4. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel: 221 921 111

Poskytujeme programy pěstounským rodinám spolupracujícími s příslušným OSPOD popř. jinou organizací. Nabídku s doprovázejícími organizacemi domlouváme zpravidla v únoru/březnu na celý kalendářní rok. Je možné nás oslovit i mimo uvedený termín. Rádi Vám nabídneme programy uzpůsobené Vašim potřebám a potřebám pěstounů a dětí. Těšíme se na spolupráci.

Programy pro děti a mládež

Pobyty pro děti a mládež ve věku 2-17 let, spoustu zážitků v partě kamarádů v průběhu 2-3 dní

Jednodenní výlety pro děti a mládež ve věku 2-17 let, návštěva konkrétního místa nebo zajímavý program na předem dané téma

Program při vzdělávání pěstounů pro děti ve věku 2-17 let tematicky zaměřený, plný her a zábavy

Zážitky ve skupině pro děti a mládež ve věku 10-19 let, pravidelné setkávání v týdnu nebo jeden víkend, skupina a parta kamarádů, hledání odpovědí na vlastní otázky

Příměstské tábory v období prázdnin, týdenní

Individuální poradenství (psychologické, psychoterapeutické)

 Společné programy pro děti a pěstouny

Pobyty pro děti a pěstouny, společné zážitky a zkušenosti, hledání společné cesty, příroda

Programy pro pěstouny

Vzdělávání (odpolední, jednodenní, vícedenní), pro nabídku témat pro doprovázející organizace oslovte vedoucí programu

Supervize jako forma vzdělávání, hledání nových pohledů a řešení konkrétních situací z rodiny se supervizorem (individuálně, ve skupině)

Sdílení ve skupině pro pěstouny, hledání odpovědí na otázky, podobné zkušenosti, možnost se o někoho opřít

Individuální poradenství (psychologické, psychoterapeutické)

Nabídka služeb pro doprovázející organizace

Otevřít nabídku

Vzdělávání pěstounských rodin doprovázených Prostorem plus o.p.s.

Otevřít nabídku

Akce pro děti z pěstounských rodin

Otevřít nabídku

Kontaktní informace:

Provozní doba:

Po telefonické domluvě

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Iveta Paříková

(vedení programu, komunikace s doprovázejícími organizacemi – nabídka a objednávka služeb, rozpočty aj.)

Mgr. Kateřina Malinová

(doprovázení pěstounských rodin)

Mgr. Ivana Burýšková

(doprovázení pěstounských rodin)

Mgr. et Mgr. Michaela Polakovič

(doprovázení pěstounských rodin)

Chci být dobrovolníkem

Máš volný čas a chceš ho s někým trávit? Chceš procvičit svoje znalosti formou doučování někoho jiného? Láká tě oblast pěstounské péče?

Co získáš?

 • Radost na prvním místě
 • Kávu, když se zrovna ukážeš na Kolárce
 • Volný vstup do posilovny ve vybraném čase
 • Zapůjčení sportovního vybavení (např. kolo, koloběžka aj.)
 • A když Vás bude víc tak i společné akce dobrovolníků – nové vztahy, nová přátelství