Zabýváme se poskytováním sociálních služeb, vzděláváním a rozvojem regionu. Naší vizí je prosperující klient i region, ve kterém působíme.

Poslání

Věříme, že vztah člověka k sobě i okolí je klíčem ke spokojenosti i změně.
Proto pomáháme, vzděláváme a rozvíjíme region i jednotlivce tak, aby výsledkem byl vždy spokojený člověk.

Cíle

  • poskytovat kvalitní služby v oblasti sociální prevence
  • chránit psychické a fyzické zdraví jednotlivce i společnosti
  • spolupracovat s okolím v zájmu kvalitní péče o klienta
  • podporovat rozvoj a aktivní život regionu

Hodnoty

  • Vrháme se do vánice. Společně.

  • Máme křídla i nohy na zemi.

  • Bavíme se kulturně a lidsky.

  • Tvoříme Prostor pro cokoliv.

logo-opz-barevne

Podpora procesů v sociálních službách Prostor plus o.p.s. a síťování drogových služeb ve Středočeském kraji

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001328

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na standardizaci sociálních služeb v organizaci Prostor plus o.p.s. Řeší standardy sociálních služeb i standardy sociálně právní ochrany dětí. Cílem projektu je optimalizovat procesy ve službách tak, aby odpovídaly nejen všem zákonným předpisům, ale také potřebám provozu jednotlivých služeb. Další částí projektu je vytváření sítě drogových služeb ve Středočeském kraji. Do této aktivity jsou zapojeni všichni poskytovatelé drogových služeb v regionu. V průběhu projektu budou uspořádány dvě odborné konference. Realizace probíhá v období od 1. 9. 2016 do 31.8.2018.

Práce, hodnoty, image – budování kapacit

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002002

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na zkvalitnění pěti klíčových oblastí organizace Prostor plus o.p.s. (strategické řízení, fundraising, lidské zdroje, marketing a PR, kvalita služeb) za pomoci předních expertů. Záměrem je stabilizace a dlouhodobá udržitelnost společnosti s cílem zlepšení kvality poskytovaných služeb pro cílové skupiny, a to zejména v oblasti sociálního začleňování. Projekt je realizován v období od 1. 8. 2016 do 31.1.2018.

Implementace doporučení genderového auditu Prostor plus o.p.s.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010348

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na podporu politiky genderové rovnosti v organizaci Prostor plus o.p.s. V projektu se vychází z genderového auditu provedeného na přelomu let 2013 a 2014. Doporučená opatření jsou rozdělena do pěti klíčových aktivit (vedení statistik, úprava dokumentů, úprava interní a externí komunikace, vzdělávání a genderový reaudit), jejichž realizace povede k zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování osobního, rodinného a pracovního života u zaměstnavatele Prostor plus o.p.s. Cílem projektu je zakotvit principy genderové rovnosti a nediskriminace do vnitřních dokumentů organizace a v souladu s nimi uvnitř organizace fungovat, vně tento přístup aktivně komunikovat. Realizace probíhá v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2021.