Zabýváme se poskytováním sociálních služeb, vzděláváním a rozvojem regionu. Naší vizí je prosperující klient i region, ve kterém působíme.

Poslání

Věříme, že vztah člověka k sobě i okolí je klíčem ke spokojenosti i změně.
Proto pomáháme, vzděláváme a rozvíjíme region i jednotlivce tak, aby výsledkem byl vždy spokojený člověk.

Cíle

  • poskytovat kvalitní služby v oblasti sociální prevence
  • chránit psychické a fyzické zdraví jednotlivce i společnosti
  • spolupracovat s okolím v zájmu kvalitní péče o klienta
  • podporovat rozvoj a aktivní život regionu

Hodnoty

  • Vrháme se do vánice. Společně.

  • Máme křídla i nohy na zemi.

  • Bavíme se kulturně a lidsky.

  • Tvoříme Prostor pro cokoliv.

logo-opz-barevne

Terénní programy v regionu MAS Zálabí

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na zřízení služby terénní programy dle zákona 108/2006 Sb., § 69 ve středočeské části regionu MAS Zálabí. Cílem služby je pomoc osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, vyhledávání těchto osob a nabízení pomoci pro minimalizaci rizik. Projekt pomůže lidem z cílové skupiny zajistit prevenci sociálního vyloučení a začlenění se do komunity obce, regionu, včetně trhu práce.  Projekt je realizován v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.

Implementace doporučení genderového auditu Prostor plus o.p.s.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010348

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na podporu politiky genderové rovnosti v organizaci Prostor plus o.p.s. V projektu se vychází z genderového auditu provedeného na přelomu let 2013 a 2014. Doporučená opatření jsou rozdělena do pěti klíčových aktivit (vedení statistik, úprava dokumentů, úprava interní a externí komunikace, vzdělávání a genderový reaudit), jejichž realizace povede k zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování osobního, rodinného a pracovního života u zaměstnavatele Prostor plus o.p.s. Cílem projektu je zakotvit principy genderové rovnosti a nediskriminace do vnitřních dokumentů organizace a v souladu s nimi uvnitř organizace fungovat, vně tento přístup aktivně komunikovat. Realizace probíhá v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2021.