logolink

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

fakultativní činnosti

Projekt „Mobilní předškolní, školní a volnočasový klub na ubytovnách“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.


Poslání:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb je pomoc rodinám a dětem ohroženým důsledky sociálního vyloučení v Kolíně. U klientů budou cílenými aktivitami minimalizována rizika vyplývající především z nezaměstnanosti, nízké úrovně vzdělání, zadluženosti a odlišného sociokulturního zázemí. Nabízeny budou výchovné, vzdělávací, aktivizační a poradenské služby, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je přispět ke zdravému rozvoji osobnosti dětí, zvyšování kvality života celé rodiny a začlenění do společnosti.

Cílová skupina:

Příslušníci sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalit ve městě Kolíně. Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi a děti a mládež v předškolním (od tří let) a školním věku (6-18. let)  žijící v Kolíně.

Cílovou skupinu lze klasifikovat jako:

  1. Rodiny s dítětem, dětmi
  2. Děti a mládež ve věku od 3 do 18 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Obecný cíl služby:

Cílem Sociálně aktivizačních služeb je umožnit lidem ohroženým nebo již postiženým sociálním vyloučením zůstat součástí přirozeného prostředí a posilovat jejich kompetence zvládání obtížných životních situací. Jednotlivé poskytované služby zachovají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou.

Zásady:

  • individuální přístup
  • profesionalita
  • rovný přístup
  • dobrovolnost
  • bezplatnost
  • důvěra
  • respektování práv
  • nízkoprahovost