logolink
Tato služba je finančně podpořena z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Poslání:

V sociálně aktivizačních službách pomáháme rodinám a dětem minimalizovat rizika a případné důsledky sociálního vyloučení v Kolíně, Kutné Hoře a blízkém okolí. Podporujeme rozvoj schopností a dovedností vedoucích ke zdravému vývoji dětí a ke zlepšení nepříznivých životních podmínek.  Společně hledáme cestu, na jejímž konci je spokojená rodina. Služby poskytujeme bezplatně a bez jakékoliv diskriminace ambulantní i terénní formou.

Cílová skupina:

Rodiny, které se vyskytují na hranici sociálního vyloučení nebo již čelí důsledkům sociálního vyloučení ve městě Kolíně, Kutné Hoře a blízkém okolí.

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi od narození do 18 let věku dítěte, nastávající matky nebo další pečující osoby, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí, kterou nemohou nebo nedokáží řešit vlastními silami. Služba je poskytována také rodičům, jejichž děti nejsou momentálně v jejich péči a rodiče usilují o jejich návrat.

Jde zejména o rodiny:

 • kde se vyskytují problémy s péčí a výchovou dětí a s péčí o domácnost,
 • které neposkytují dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dětí i dalších členů rodiny,
 • které pochází z odlišného sociokulturního prostředí,
 • které sužuje dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, nevyhovující bydlení,
 • které jsou vyčleněné mimo běžný život společnosti a těžko se do něho bez cizí pomoci vracejí (ztratily nebo nenabyly potřebné kompetence pro zdravé sociální fungování),
 • ve kterých se vyskytuje trestná činnost, závislost a další společensky nežádoucí jevy (ať v minulosti, tak v současnosti).

Obecný cíl služby:

Cílem Sociálně aktivizačních služeb jsou rodiny, které zůstávají součástí přirozeného sociálního prostředí a které mají kompetence ke zvládání obtížných životních situací. Cílem jsou zdravě a příznivě se rozvíjející osobnosti dětí, kvalitní a zdravé životní podmínky celé rodiny a její úspěšné začlenění do společnosti.

Konkrétní cíle služby:

Rodiny, které:

 • zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj dítěte,
 • Děti mají kontinuálně zajištěny základní životní a sociální potřeby – pravidelná strava odpovídající věku dítěte, hygiena, oblečení, školní pomůcky, zdravotní péče, sociální kontakt (s rodiči, vrstevníky).
 • Rodiče usilují o zdravý rozvoj dítěte a to jak v oblasti duševního a fyzického zdraví, tak v oblasti rozvoje osobnosti a sociálního fungování.
 • Děti dochází pravidelně do školy, nemají zbytečné absence, rodiče mají přehled o známkách dětí, motivují je k dalšímu vzdělávání a zajímají se o prospěch dětí ve škole
 • předcházejí vzniku krizových situací a zvládají samostatně řešit vzniklé problémy,
 • Rodiče efektivně pracují s rozpočtem – rozvržení dostupných financí na celý měsíc, neplýtvání penězi, zamezení vzniku dluhů, zajištění pravidelného legálního příjmu.
 • Rodiny mají vyhovující bydlení.
 • Členové rodin jsou motivováni k dodržování a respektu vůči obecně přijímaným společenským pravidlům a normám. Zároveň se v těchto pravidlech a normách orientují.
 • Rodiny mají přehled o dostupných zdrojích pomoci, orientují se v těchto zdrojích a včas je využívají.

Poskytované služby:

Nabízíme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně-terapeutické služby, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dle ustanovení §30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

Konkrétně nabízíme:

 • Asistenci při jednání s institucemi (lékaři, soudy, školy, úřady…)
 • Poradenství
 • Informace
 • Potravinovou pomoc
 • Aktivizaci pro děti i rodiče – společné aktivity, doučování, nácviky, workshopy…
 • Pomoc s vyplněním formulářů, sepsáním žádostí apod. a porozuměním dokumentům (od úřadu, soudu, školy…).
 • Pomoc při hledání lékařské péče, bydlení, zaměstnání aj.

Zásady:

 • dobrovolnost
 • bezplatnost
 • důvěra
 • individuální přístup
 • mlčenlivost a diskrétnost
 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Doplňkové činnosti