V Programech primární prevence Prostor plus o.p.s. se zaměřujeme na předcházení, minimalizování či zastavení rozvoje rizikového chování. Chceme žákům/žákyním předávat znalosti, dovednosti a postoje, díky kterým budou schopni/é utvářet a ujasňovat si vlastní názory. V jednotlivých blocích se s žáky a žákyněmi věnujeme problematice vztahů ve třídě, rozvoji komunikace a sebepojetí. “Jak vám to ve třídě klape? Jak se ve třídě cítím? V čem jsem fakt dobrý/á?” Dále s žákyněmi a žáky otevíráme témata různých forem rizikového a závislostního chování. “Co je to závislost? Proč s tím někdo začíná?” Nedílnou součástí jsou i témata zaměřená na aktuální trendy v online prostoru a jejich rizika. “Vím, co sdílím? Co je pravda, a co lež?”
Naše poslání

Chceme, aby naše společná setkání byla pro žáky/žákyně a studenty/studentky bezpečným prostorem pro sebevyjádření, poznávání sebe i ostatních či kladení jakýchkoliv otázek bez zábran. Chceme jim poskytovat relevantní a ověřené informace a podporovat je v utváření vlastních názorů, hodnot a postojů.

Komu je služba určena (cílová skupina):
 • žákům/žákyním základních škol

 • třídním učitelům/učitelkám

 • metodikům/metodičkám prevence

Cíle programu:
 • preventivně působit proti vzniku jakýchkoli forem rizikového chování

 • podporovat rozvoj sociálních dovedností

 • podporovat utváření a udržování pozitivních vazeb v kolektivu

 • poskytovat pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování

Zásady:
 • důvěra

 • respekt

 • rovný přístup

 • tolerance

 • komplexnost

 • dobrovolnost

Práce se skupinou probíhá výhradně interaktivní formou, velká část setkání je vyplněna psychosociálními technikami vycházející z principů zážitkové pedagogiky. Program splňuje základní zásady efektivní primární prevence jako je komplexnost programu, jeho kontinuita, práce s malou skupinou, interaktivita a flexibilita programu, jeho zacílenost a teoretická a praktická připravenost realizačního týmu.

Ke stažení:
 • Nabídka programu všeobecné primární prevence
 • Dotazníky pro školy

Primární prevence
Kontakty na členy týmu:
Mgr. Olga Neumannová – vedoucí