V realizaci:

Program péče a podpory

CZ.03.02.02/00/22_027/0001223

Projekt se zaměřuje na nastavení efektivní spolupráce sociálních služeb a škol prostřednictvím tzv. Programu péče a podpory. Jeho cílem je provázat děti s rizikovým chováním a rodiny se sociálními problémy na odborné formy pomoci, tj. služby sociální prevence a sociálního poradenství. Sociální služby se tak budou moct více zaměřit na práci s klienty v ranější fázi jejich problému a předejít rozvoji rizikového chování či prohlubování špatné sociální situace klientů.

Rom Romeha

CZ.03.02.03/00/22_044/0002208

Jedná se o partnerský projekt Prostor plus o.p.s. a Nadačního fondu Eduzměna reagující na situaci Romů v Kutné Hoře, kteří čelí díky specifikům lokality nepříznivé sociální situaci. Cílem projektu je podpořit jejich občanské kompetence, podpořit je v sociálním fungování ve společnosti a participaci v sociálních sítích města. Sekundárním cílem je edukace komunity k tomu, aby vnímala význam vzdělávání a hlásila své děti do běžných škol. Tím nastartujeme pozitivní změnu v komunitě, jejíž členové dostanou šanci vystoupit z generačně předávaných stereotypů sociálního vyloučení, nevzdělanosti a chudoby.

Projekt Multidisciplinární tým P+ CZ.03.02.03/00/22_044/0002187 je financován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na detekci problémů romských rodin na Kolínsku a Kutnohorsku a na poskytnutí odborné podpory v oblasti vzdělávání a duševní péče. Jeho cílem je posílit kompetence romských rodičů a dětí za pomoci multidisciplinárního týmu.

Projekt Prostor pro komunitní práci ve vyloučených lokalitách Kolína CZ.03.02.03/00/22_044/0002205 je financován Evropskou unií.

Projekt prohlubuje kompetence plánování, jednání, spolupráce, odpovědnosti, rodičovských dovedností, spolehlivosti, péče o bydlení, budování vztahů, předcházení konfliktů a vzdělávání jak jednotlivých členů, tak celých romských komunit v Kolíně.

Projekt „Azylový dům Prostor +“ je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit nové kapacity pro poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Uvedený záměr žadatele přispěje ke zvýšení kvality podmínek života cílových skupin a k jejich sociálnímu začleňování.
Cíle projektu:
Realizací akce dojde k nákupu a rekonstrukci objektu, ve kterém bude poskytována sociální služba Azylový dům, který se nachází v ulici Politických vězňů v Kolíně, čp. 13 a bude určen pro osoby, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. V azylovém domě budou zajištěny základní činnosti dle zákona o sociálních službách. Jedná se o poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Snooper

Předmětem projektu je tvorba inovativního programu jakožto fakultativní činnosti při sociálních službách, které pracují s dětmi a mládeží, jejich rodinami a celou komunitou. Jedná se o nastavení metodických postupů komplexního programu pro oblast digitální gramotnosti s fokusem na digitální závislost, tedy oblast, ve které byly identifikovány výrazné limity klientů služeb ohrožující jejich sociální inkluzi.
Hlavním cílem projektu je zpracování metodického postupu programu Snooper a jeho pilotní ověření na 1000 osobách z cílové skupiny. Pilotně ověříme také funkčnost vrstevnických programů v předávání digitální gramotnosti.
Projekt Snooper (č.p. CZ.03.02.02/00/22_027/0001216) je financován Evropskou unií z operačního programu Zaměstnanost+.

Podpora eliminace bezdomovectví
na Kolínsku a Kutnohorsku

CZ.03.02.01/00/22_043/0001524

Projekt se zaměřuje na problém bezdomovectví v ORP Kolín a Kutná Hora a skrze terénní práci řeší vysokou míru vzájemně propojeného sociálního vyloučení, a především špatného zdravotního stavu osob bez střechy v cílovém území.

Komplexní podpora ohrožených dospívajících 15+ a jejich rodin na Kolínsku a Kutnohorsku

CZ.03.02.02/00/22_027/0001276

Cílem projektu je dostupná psychoterapeutická pomoc a case management – v kontextu
multidisciplinární spolupráce v ORP Kolín a Kutná Hora – vedoucí ke zlepšení duševního zdraví u mladých lidí ve věku 15-18 let, u nichž bude daná potřeba detekována.

Prostor pro adaptaci

CZ.03.02.01/00/22_099/0000764

Projekt se zaměřuje na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny, které přišly do kutnohorského a kolínského regionu kvůli válce na Ukrajině. V rámci projektu je realizována interkulturní terénní práce poskytující zranitelným osobám této cílové skupiny informace pro zlepšení jejich sociokulturní orientace v České republice, dále je zajištěna psychologická pomoc potřebným a aktivity jsou doplněny pořádáním komunitních akcí, které podpoří začleňování do většinové společnosti.

Ukončené:

Lehkost

CZ.03.03.01/00/22_021/0001425

Projekt “Lehkost“ financovaný z operačního programu Zaměstnanost plus Evropského sociálního fondu se zaměřuje na nepodchycenou prevenci v oblasti nárůstu duševní nepohody a psychosociálních problémů ve společnosti, která je tak ohrožena sociálním vyloučením. Organizace Prostor plus chce navázáním spolupráce se školami hlouběji prozkoumat možnosti posílení preventivní role sociálních služeb a škol při rozvoji duševních obtíží u dětí a jejich rodin. Cílem je otestovat model synergie škol a sociálních služeb vedoucí k včasné detekci a nasměrování ohrožených osob do odborných služeb.

Projekt “Prostor pro doučování”

Projekt “Prostor pro doučování”, financovaný v rámci Národního plánu obnovy Evropskou unií – Next Generation EU, podporuje v roce 2022 doučování žáků kolínských základních a středních škol se sociálním znevýhodněním. Cílem projektu je realizace individuálního a skupinového doučování k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Život s dluhy

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016049

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu je realizován ve spolupráci s partnerem s finančním příspěvkem Diakonií ČCE – Středisko Střední Čechy a zaměřuje se na podporu v oblasti řešení dluhové problematiky. Hlavním cílem projektu je snížit celkovou míru zadluženosti v regionu a počet osob v exekuci na Kolínsku. Realizace projektu probíhá v období od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2022

Nákup a rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb Pod Brankou

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002341

Projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj se zaměřuje na nákup budovy Kontaktního centra v Kolíně od Města Kolín a jeho následnou rekonstrukci, kde po rekonstrukci bude možné rozšířit spektrum provozovaných registrovaných sociálních služeb a jejich cílových skupin. Po rekonstrukci bude budova sloužit jako Centrum sociálních služeb Pod Brankou cílové skupině osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených se specifickými problémy (osoby, které vedou rizikový způsob života, drogově závislé, alkoholici, aj.). Realizace probíhá v období od 13. 7. 2016 do 30. 6. 2020.

Dětská skupina Školka na hrázi v Poděbradech

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015978

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Realizace služby s kapacitou 12 míst bude probíhat na adrese: Na Hrázi 697, Poděbrady. Realizace probíhá v období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022.

Dětská skupina Školka v lese v Kolíně

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011143

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a tak zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení s kapacitou dětské skupiny 12 míst podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Realizace probíhá na adrese Brankovická 1417, 280 02 Kolín od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2022.

Poradenství pro uživatele drog a jejich blízké sociální okolí v Kolíně

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003591

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na poskytování odborného sociálního poradenství specificky zaměřeného na problematiku užívání návykových látek a to jak pro samotné aktivní uživatele návykových látek, tak pro jejich blízké sociální okolí – rodiny, partneři apod. Cílem projektu je zajistit komplexní péči o osoby závislé nebo závislostí ohrožené a minimalizovat tak rizika spojená se závislostním chováním a napomoci těmto osobám s návratem k normálnímu životu. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019

Implementace doporučení genderového auditu Prostor plus, o.p.s.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010348

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na podporu politiky genderové rovnosti v organizaci Prostor plus o.p.s. V projektu se vychází z genderového auditu provedeného na přelomu let 2013 a 2014. Doporučená opatření jsou rozdělena do pěti klíčových aktivit (vedení statistik, úprava dokumentů, úprava interní a externí komunikace, vzdělávání a genderový reaudit), jejichž realizace povede k zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování osobního, rodinného a pracovního života u zaměstnavatele Prostor plus o.p.s. Cílem projektu je zakotvit principy genderové rovnosti a nediskriminace do vnitřních dokumentů organizace a v souladu s nimi uvnitř organizace fungovat, vně tento přístup aktivně komunikovat. Realizace projektu probíhá v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2021.

Inovace programu Pilot

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011283

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na podporu sociálního začleňování nejvíce ohrožených dětí, mladých dospělých a jejich blízkých realizací komplexu podpůrných a terapeutických aktivit v rámci inovovaného a rozšířeného projektu Pilot. K podpoře získají přístup dosud nezachycené a dosud vyloučené osoby s komplexními potřebami. Metodika bude inovována o principy case managementu, vznikne multidisciplinární tým poskytující komplexní podporu i v přirozeném prostředí klientů včetně zapojení blízkých osob. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022.

Terénní programy v regionu Lípa pro venkov

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010374

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na aplikaci programu sekundární prevence na vybraných základních školách (v 9. třídách), středních školách a odborných učilištích v regionu Lípa pro venkov. Cílem projektu je formou pravidelného aktivního přístupu k cílové skupině navázat kontakt a podchytit problematiku závislostí nejen na drogách, ale i na hazardních/digitálních hrách nebo sociálních sítích. Působením zkušeného týmu terénních pracovníků se budou řešit i souběžné problémy s dluhovou spirálou a psychosociální intervence. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Terénní programy v regionu MAS Zálabí

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na zřízení služby terénní programy dle zákona 108/2006 Sb., § 69 ve středočeské části regionu MAS Zálabí. Cílem služby je pomoc osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, vyhledávání těchto osob a nabízení pomoci pro minimalizaci rizik. Projekt pomůže lidem z cílové skupiny zajistit prevenci sociálního vyloučení a začlenění se do komunity obce, regionu, včetně trhu práce. Projekt je realizován v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.

Prostor pro inkluzi

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604

Projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem projektu je změna postojů cílové skupiny k vzdělávacímu systému a to rozvíjením a budováním klíčových kompetencí předškolních dětí, žáků a členů jejich rodin ze sociálně vyloučených lokalit města Kolína navštěvující čtyři mateřské školy a šest základních škol. Součástí projektu jsou dvě aktivity směřující na předškolní vzdělávání a prevenci školní neúspěšnosti. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022.

Komplexní program následné péče pro rodiče, kteří mají zkušenost se závislostí

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu
se zaměřuje na poskytování následné péče pro rodiče, kteří mají zkušenost s látkovou závislostí (drogy, alkohol). Cílem projektu je pomoci klientkám a klientům zvýšit pravděpodobnost jejich úspěšného fungování
ve společnosti a na trhu práce. Sekundárním cílem projektu je předcházení relapsu u klientek a klientů. Díky aktivitám pokrývajícím témata jako například rodičovské kompetence, finanční gramotnost, právní minimum, uplatnění na trhu práce a podpoře psychosociálního pracovníka dojde u klientů a klientek k jejich úspěšnějšímu rodinnému i profesnímu fungování. Zásadně je tak zlepšen vývoj celého rodinného systému. Tím pak dochází k pozitivnímu ovlivnění naplnění potřeb všech členů rodinné jednotky.

Realizace projektu probíhá od 1.7.2019 do 30.6.2021

Dětská skupina Prostor plus o.p.s. v Poděbradech

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011283

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na podporu sociálního začleňování nejvíce ohrožených dětí, mladých dospělých a jejich blízkých realizací komplexu podpůrných a terapeutických aktivit v rámci inovovaného a rozšířeného projektu Pilot. K podpoře získají přístup dosud nezachycené a dosud vyloučené osoby s komplexními potřebami. Metodika bude inovována o principy case managementu, vznikne multidisciplinární tým poskytující komplexní podporu i v přirozeném prostředí klientů včetně zapojení blízkých osob. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kolíně

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003025

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na realizaci služby NZDM jak ambulantní tak terénní formou v rozsahu základních činností definovaných zákonem 108/2006 Sb. Projekt bude doplněn o fakultativní činnost, která přímo navazuje na aktivity NZDM a jeho činnost doplňuje. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 15 – 26 let z Kolína ohrožené sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením. Cílem projektu je nabízet pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení nepříznivé situace cílové skupině. Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

Odborné sociální poradenství s důrazem na dluhovou a pracovně právní problematiku v Kolíně

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003023

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na poskytování služby odborného sociálního poradenství v souladu se zákonem 108/2006 Sb. v rozsahu základních činností definovaných tímto zákonem. Hlavním cílem projektu je umožnit osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým využít k řešení svých problémů spojených zejména s předlužením pomoci sociálních pracovníků a s jejich pomocí svou nepříznivou sociální situaci překonat. Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

Služby drogové prevence v Kolíně

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003026

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje realizaci dvou sociálních služeb pro uživatele nebo bývalé uživatele drog na území města Kolín. Pro aktivní uživatele drog je určen terénní program na území města Kolín. Dále budou poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi matkám, bývalým uživatelkám legálních i nelegálních drog. Cílem projektu je zajistit síť kvalitních sociálních služeb pro uživatele (současné i bývalé) drog na území města Kolín. Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

Terénní programy pro osoby sociálně vyloučené nebo sociální vyloučením ohrožené a komunitní práce v Kolíně

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003022

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se svými aktivitami zaměřuje na cílovou skupinu osob sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených na území města Kolín. Projekt kombinuje formu terénní práce, kde je pracováno zejména individuálně s jednotlivci, s komunitní prací, kde je pracováno s celou skupinou. Cílem projektu je umožnit lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách začít pracovat na zlepšení nejen své životní situace, ale na zlepšení situace celé komunity. Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.