Projekt Prostor pro inkluzi pomáhá dětem s upevňováním potřebných návyků a se zvládáním školního učiva. Spolu s kolegyněmi se stáváme součástí rodin a provázíme jak děti, tak rodiče na cestě k úspěšnému vzdělávání v mateřských i základních školách. Těší nás, že o naši podporu v MŠ i ZŠ je zájem, že jsou viditelné pokroky a že s námi rodiny aktivně spolupracují.
Pro koho tu jsme?
 • Jsme tu pro rodiny s dětmi s odlišným mateřským jazykem, než je čeština a pro děti, které jsou ohroženy školním neúspěchem kvůli odlišnému sociálnímu prostředí.

 • Máte potíže ve škole?

 • Nerozumíte české výuce?

 • Nestíháte se s dítětem řádně připravovat na každý školní den?

Jsme tu pro vás. Pomůžeme s češtinou i přípravou do školy či školky.

Naše poslání

Cílem projektu je poskytnout dlouhodobou podporu při zvládání školních povinností žáků / žákyní základních škol a dětí v mateřských školách. Podpora lektorů klíčových kompetencí spočívá zejména v doučování učební látky, rozvoji pracovních návyků, tréninku paměti a pozornosti a možnosti zapojení rodičů do domácí přípravy dětí. V mateřských školách a neformálním předškolním centru je činnost lektorů zaměřena na kognitivní a socio-emocionální rozvoj dětí z odlišného sociálního prostředí. Naší snahou je i zajistit dětem možnost připojit se na distanční výuku realizovanou školou. Pomáháme dětem a jejich rodičům zvýšit počítačovou gramotnost, spravujeme účty dětí, k tomu nám slouží i speciální místnost na online výuku.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Cílovou skupinou projektu jsou děti a žáci (3-15 let) ze sociálně vyloučených lokalit města Kolína se vzdělávacími a výchovnými problémy a děti ohrožené sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou i rodiny dětí, zahrnutých do projektu. Je jim poskytnuta podpora ve formě pedagogické i nepedagogické podpory přímo v rodině a při spolupráci s rodiči (pomoc s organizací času, pomoc s přípravou a pravidly pracovního prostředí, motivací k učení a přípravě na školní práci).

Cíle služby:

Projekt zajistí rodinám lektory klíčových kompetencí, kteří dlouhodobě povedou rodiny vzdělávacím systémem od jeho počátku formou neformálního předškolního centra, přes podporu děti i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školky (předškolní výchova, MŠ) až po devítiletou školní docházku (ZŠ) včetně výběru navazujícího vzdělávání s účelem zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělávání. Školám (jak MŠ, tak ZŠ) zajistí pravidelné kontakty a práci s rodiči a dětmi mimo školní zařízení, a to velmi často v přirozeném prostředí, kde žijí (včetně vytvoření odpovídajících podmínek pro přípravu do školy, která na ubytovnách absolutně chybí).

Poskytované služby:
 • Neformální předškolní centrum na ubytovně Ludmila

 • Lektoři a lektorky klíčových kompetencí na 4 mateřských školách v Kolíně

 • Spolupráce s rodinami na rozvoji rodičovských kompetencí

 • Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách

 • Doučování v domácím prostředí

 • Doučování ve škole

 • Koordinátoři a koordinátorky inkluze ve 3 základních školách v Kolíně

 • Kariérové poradenství

 • Vzdělávací aktivity o prázdninách

Zásady:
 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Projekt reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604 je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů.

Prostor pro inkluzi
Kontakty na členy týmu:
Mgr. Andrea Petříková

metodička projektu, realizace projektu, administrativní zajištění projektu, kontakt pro zákonné zástupce, MŠ, ZŠ a partnery