logo-opz-barevne

“Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003022 a CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003023″


Poslání služby

Odborné sociální poradenství Prostoru plus o.p.s. poskytuje pomoc a informace osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Služba poskytuje pomoc a podporu především se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku (půjčky, dluhy, exekuce, oddlužení, vzdělávání ve finanční gramotnosti), pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (uplatnění na trhu práce) a na problematiku bydlení a usiluje přitom o zlepšení či stabilizaci nepříznivé sociální situace klientů.

Cíle služby

Krátkodobé cíle:

 • klient se orientuje ve své situaci
 • klient má informace vedoucí k řešení jeho situace
 • klient zná možnosti a důsledky různých řešení jeho situace
 • klient ví o návazných službách

Dlouhodobé cíle:

 • klient má schopnosti a dovednosti potřebné k samostatnému řešení nepříznivé sociální situace
 • sociální rehabilitace klienta

Hlavní zásady poskytování služby

Bezplatnost

Nestrannost

 • pracovník OSP poskytuje službu nezávisle na svém politickém, náboženském či jiném přesvědčení, neovlivňuje výběr řešení, pouze klientovi předkládá dostupné možnosti
 • služba OSP  je poskytována všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního postavení apod.

Diskrétnost

 • klientovy osobní údaje i fakt, že klient využívá službu, podléhá mlčenlivosti
 • mlčenlivost není zachována v případě výslovného souhlasu klienta a v případech neohlášených trestných činů (§ 168, Trestního zákona)

Nezávislost

 • služba je poskytována nezávisle na státních organizacích

Dodržování práv uživatelů (lidská práva a lidská důstojnost)

 • služba je poskytována v souladu s lidskými právy a s lidskou důstojností klientů

Individuální přístup

 • služba je poskytována individuálně, s ohledem na klientovy možnosti, schopnosti a dovednosti

Cílová skupina

Osoby ve věku od 18 let, které jsou sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a které neznají svá práva a povinnosti či nejsou schopny hájit své oprávněné zájmy v oblasti dluhové, finanční a pracovně-právní problematiky.