„Pracujeme s opravdickými pomůckami – ne ‚jako‘. Taky se s dětmi staráme o rybičku, kterou jsme společně koupili a pojmenovali jsme ji Sam,“ popisuje pracovnice Eva program Začít spolu pro předškolní a školní děti, který aplikuje v praxi na kolínské ubytovně „Raškovec“ (oficiálně Ludmila v ulici K Raškovci). Zúčastnila se i semináře, který vyvrcholil v Trutnově konferencí – Učíme se spolu, kde v podstatě nevyšla z rozhovorů, protože všichni chtěli vědět víc a obdivovali, že program rozjíždí v klubíku na ubytovně.

galerie

Program Začít spolu je program pro děti předškolního a školního věku. Původem tento program pochází ze Spojených států. Jeho prvotním zájmem bylo, aby připravil výukový program pro děti, které přicházejí z nepodnětného prostředí, tzn. z rodin sociálně slabých, z vyloučených lokalit apod.

V myšlenkách se tento program opírá o principy učení v souvislostech, projektové vyučování apod. Nabízí společné vzdělávání pro všechny – vnímá odlišnost a jedinečnost dětí, respektuje jejich potřeby s ohledem na sociální nebo etnický původ. Učení probíhá v souvislostech, podporuje přirozené získávání informací, podporuje přirozenou zvídavost dětí a také možnost, aby si děti samy dokázaly dát nové poznatky do souvislostí.

Rodiče jsou v tomto programu partnery, kteří vědí, co se ve třídě děje, aktivně se podílejí na chodu školky či školy. Toto propojení rodičů a školy přináší do vztahu rodina versus škola pocit bezpečí.

Pro děti se vytváří takové prostředí, kde je hlavním iniciátorem aktivity samo dítě, má prostor pro objevování a hledání vlastních cest, učení se tak stává prožitkem. To, co je však nejdůležitější je fakt, že nejvyšší váha v hodnocení dítěte je jeho sebehodnocení.

To, co je také velmi důležité je vizualizace. Používají se piktogramy, vše je popsáno velkými tiskacími písmeny.

Jak vypadá náš den v programu Začít spolu?

Startuje se ranním úkolem – to je jednoduchý úkol pro děti, do kterého se zapojují i rodiče a je to možnost pro rodiče a dítě se v klidu rozloučit. Děti mají možnost svačit, kdy se jim zachce. Říká se tomu průběžné svačinky a tuto možnost mají až do doby, než se rozdělí do center.

Pak následuje ranní kruh, kdy děti pracují s kalendářem, pozorují počasí, sdělují si zážitky. Je to také místo pro společné učení – např. učení se básniček, písniček. Dále se zde kladou otázky k danému tematickému bloku, které mají za úkol rozkrýt, co všechno již děti vědí, co by je k tomu zajímalo, co by se chtěly dozvědět.

Pak si děti samy vybírají, do kterého centra aktivit chtějí jít pracovat. Nejčastějšími centry aktivit jsou: ateliér, knihy a písmena, kostky, manipulace, pokusy a objevy, voda a písek, dílna, domácnost, dramatika, hudba. Je samozřejmé, že všechna centra nejsou otevřena každý den, otevřeno jich je čtyři až pět, podle počtu dětí. Děti přesně vědí, kolik míst je pro ně v jednotlivých centrech k dispozici. Děti dostanou k jednotlivým centrům instrukci a je na nich, jak si s daným úkolem poradí. Platí zde, že vše, co v centru vytvoří, je správně. Učitel v tuto chvíli do práce dětí nezasahuje, je však citlivým a bedlivým pozorovatelem. Pak samozřejmě děti chodí ven a je to v podstatě stejné jako v jiné školce.

O konferenci

„Konference v Trutnově byla setkáním škol a školek, které se do programu Začít spolu zapojily. Tak jsem tam vyrazila také, jednak abych prezentovala, jak se nám práce daří, a jednak využila podpory metodiček a mohla konzultovat, to, co se nám zatím ne zcela daří. Musím říct, že ve chvíli, kdy ostatní kolegové zjistili, odkud jsem a v jakých podmínkách se snažíme principy Začít spolu zavádět, strhla se opravdu obrovská vlna zájmu a byla jsem neustále v rozhovorech, co to vlastně ten náš Prostor pro inkluzi je, jak funguje co dělají jednotliví kolegové, jak se daří navazovat kontakt s rodinami,“ říká Eva, pracovnice v programu Prostor pro inkluzi. Program realizuje tým od 1.9.2019 na několika základních a mateřských školách v Kolíně a na kolínské ubytovně Ludmila.