Naše poslání:

V sociálně aktivizačních službách pomáháme rodinám a dětem minimalizovat rizika a případné důsledky sociálního vyloučení v Kolíně, Kutné Hoře a blízkém okolí. Podporujeme rozvoj schopností a dovedností vedoucích ke zdravému vývoji dětí a ke zlepšení nepříznivých životních podmínek.  Společně hledáme cestu, na jejímž konci je spokojená rodina. Služby poskytujeme bezplatně a bez jakékoliv diskriminace ambulantní i terénní formou.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Rodiny, které se vyskytují na hranici sociálního vyloučení nebo již čelí důsledkům sociálního vyloučení ve městech Kolín, Kutná Hora a jejich blízkém okolí.

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi od narození do 18 let věku dítěte, nastávající matky nebo další pečující osoby, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí, kterou nemohou nebo nedokáží řešit vlastními silami. Služba je poskytována také rodičům, jejichž děti nejsou momentálně v jejich péči a rodiče usilují o jejich návrat.

Jde zejména o rodiny:
  • kde se vyskytují problémy s péčí a výchovou dětí a s péčí o domácnost
  • které neposkytují dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dětí i dalších členů rodiny
  • které pochází z odlišného sociokulturního prostředí
  • které sužuje dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, nevyhovující bydlení
  • které jsou vyčleněné mimo běžný život společnosti a těžko se do něho bez cizí pomoci vracejí (ztratily nebo nenabyly potřebné kompetence pro zdravé sociální fungování)
  • ve kterých se vyskytuje trestná činnost, závislost a další společensky nežádoucí jevy (ať v minulosti, nebo v současnosti)

Projekt zajistí rodinám lektory klíčových kompetencí, kteří dlouhodobě povedou rodiny vzdělávacím systémem od jeho počátku formou neformálního předškolního centra, přes podporu dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školky (předškolní výchova, MŠ) až po devítiletou školní docházku (ZŠ) včetně výběru navazujícího vzdělávání s účelem zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělávání. Školám (jak MŠ, tak ZŠ) zajistí pravidelné kontakty a práci s rodiči a dětmi mimo školní zařízení, a to velmi často v přirozeném prostředí, kde žijí (včetně vytvoření odpovídajících podmínek pro přípravu do školy, která na ubytovnách absolutně chybí).

Cíle služby:

Cílem sociálně aktivizačních služeb jsou rodiny, které zůstávají součástí přirozeného sociálního prostředí a které mají kompetence ke zvládání obtížných životních situací. Cílem jsou zdravě a příznivě se rozvíjející osobnosti dětí, kvalitní a zdravé životní podmínky celé rodiny a její úspěšné začlenění do společnosti.

Zásady:

bezplatnost
mlčenlivost a diskrétnost
důvěra
individuální přístup
partnerský přístup
důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)