Obchodní podmínky pro zájmovou činnost

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka (dále jen „Děti“) a jejich zákonných zástupců (dále jen „Rodiče“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

II. POSKYTOVATEL (dále také “Prostor plus”)

Prostor plus, o.p.s.
Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2
IČO: 265 94 633
Tel: +420 773 743 722
E-mail: petra.lhotakova@prostor-plus.cz

III. SLUŽBY

Tábory, vzdělávací akce a podobné aktivity pro děti a mládež obdobné zájmovému vzdělávání (dále také “Aktivity”).

IV.VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká předáním přihlášky poskytovateli Prostor plus. Podáním přihlášky Rodiče vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami a přihláška je závazná (tím není vyloučeno ustanovení článku VI).

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Rodič provede úhradu za služby v termínu a dle podmínek plateb stanovených v přihlášce pro danou Aktivitu Prostoru plus. Platbu je možné provést v hotovosti v pokladně Prostor plus, Na Pustině 1068, Kolín nebo bankovním převodem na účet č. 323858351/0300. Při nedodržení termínů a podmínek plateb si Prostor plus vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku.

Po obdržení přihlášky vystaví Prostor plus potvrzení o účasti dítěte na Aktivitě. Prostor plus nabízí možnost vystavit fakturu na zaměstnavatele Rodiče (faktura “Na firmu).

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DÍTĚTE

Odhlášení Dítěte z Aktivity je podmíněno zasláním písemné odhlášky na e-mail michaela.vocaskova@prostor-plus.cz. Dále platí následující podmínky pro vrácení zaplacené částky Prostorem plus Rodiči:
Letní příměstský tábor
odhlášení min. 30 dnů před začátkem tábora – 100% z celkové uhrazené částky ň
odhlášení 30 – 14 dnů před začátkem tábora – 50%,
odhlášení 13 – 7 dnů před začátkem tábora – 20% z celkové uhrazené částky,
odhlášení 6 a méně dnů před začátkem tábora – 0% z celkové uhrazené částky.
V případě, že Rodič za své odhlášené dítě nalezne náhradu, Poskytovatel vrátí 100% uhrazené částky.

Podzimní a jarní příměstské tábory (doba začátku přihlašování na tábor je kratší než 1 měsíc)
odhlášení min. 14 dnů před začátkem tábora – 50% z celkové zaplacené částky,
odhlášení 13 – 7 dnů před začátkem tábora – 20% z celkové zaplacené částky,
odhlášení 6 a méně dnů před začátkem tábora – 0% z celkové zaplacené částky.
V případě, že Rodič za své odhlášené dítě nalezne náhradu, Poskytovatel vrátí 100% uhrazené částky.

Pro všechny Aktivity platí podmínka, v případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího tábora nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky.

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE (dále také “Prostor plus”)

Prostor plus může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Prostor plus oprávněn aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení Aktivity. Prostor plus může zrušit Aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče a vrací 100% celkové uhrazené částky.

VIII. DODÁNÍ SLUŽBY

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (program, leták, projekt, apod.).

IX. SOUČINNOST NA STRANĚ DĚTÍ A RODIČŮ

Prostor plus má stanoven provozní řád a další podmínky účasti. V případě nedodržování podmínek ze strany Dětí (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může Poskytovatel jednostranně ukončit smluvní vztah. V tomto případě Rodiči Dítěte nenáleží žádná finanční náhrada.

X. VYŠŠÍ MOC

V případě zásahu vyšší moci nemá Poskytovatel vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti ani závazky. Za vyšší moc se považují také omezení činnosti dané změnou legislativy, platnými vládními nařízeními a vyhláškami hygienických stanic.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2022.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte paní Bc. Petru Lhotákovou.

petra.lhotakova@prostor-plus.cz