I. Vysvětlení pojmů

1. Příměstský tábor (dále jen PT)

Tábor probíhá v prostorách Prostor plus, o.p.s. v Kolíně. PT je vypsán na 5 po sobě jdoucích pracovních dnů (pondělí – pátek). Každý táborový den začíná obvykle v 8.00 hodin a končí v 15:00 – 16:30 hodin.

2. Organizátor tábora a lektorů PT

Organizátorem tábora je organizace Prostor plus, o.p.s. Na jednotlivých turnusech zastupují organizátora osoby, které organizátor pověří do funkce lektorů PT – každý den je zajištěna péče o děti dvěma až třemi vedoucími (dle aktivit a počtu účastníků tábora).

3. Zákonný zástupce – povinnosti, práva

Zákonným zástupcem se rozumí osoba pověřená zastupováním dítěte dle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasné vymezení rozsahu jeho zodpovědnosti (pouze převzetí nebo převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen:

a) v termínech daných organizátorem přihlásit dítě podáním řádně vyplněné přihlášky, která je vytvořena pro tento účel, uhradit cenu tábora v plné výši a odevzdat potřebné dokumenty, b) každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce nebo se na základě písemného souhlasu dohodnout s organizátorem jinak,
c) neprodleně informovat organizátora o všech změnách, zejména zdravotního stavu a případné neúčasti týkajících se účastníka PT.
d) spolu s “Prohlášením o bezinfekčnosti” předat organizátorovi kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
e) vzít na vědomí, že za jakákoliv vnesená elektronická zařízení (včetně mobilních telefonů) a jejich používání, nenese odpovědnost nikdo z organizace pořádající tábor.
f) vzít na vědomí, že pro veškeré propagační materiály pořadatele tábora budou pořízeny fotografie, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).

Zákonný zástupce má právo:

na zrušení přihlášky účastníka a vrácení uhrazené částky dle uveřejněných pravidel storna, ze závažných důvodů dle odstavce VI. v dokumentu Obchodní podmínky.

4. Účastník PT

Účastníkem se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, včetně vyplněného “Prohlášení o bezinfekčnosti” a řádném zaplacení celé ceny příměstského tábora.

Upozornění: Má-li zájemce nařízený nějaký zvláštní režim (např. pohybový, dietní, kontroly u lékaře apod.) je zákonný zástupce tyto skutečnosti povinen oznámit a předem zkonzultovat s organizátorem.

5. Zodpovědná osoba (předávání účastníků)

Pověřený lektor PT je zodpovědnou osobou, která od zákonného zástupce či osoby zastupující zákonného zástupce přebírá účastníka tábora při zahájení a zase jej předává zákonnému zástupci či osoby zastupující zákonného zástupce při jeho ukončení.

6. Zahájení denního programu PT

PT je pro účastníka zahájen na předem určeném místě, v předem určeném čase. Účastníka předá zákonný zástupce nebo zákonným zástupcem pověřená osoba.

7. Ukončení denního programu PT

Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě, v předem určeném čase. Účastník bude předán zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem pověřené osobě.

II. Povinností a práva organizátorů tábora

Organizátor je povinen:

1. Informovat zákonného zástupce alespoň týden před zahájením PT o programu tábora a potřebném vybavení účastníka tábora. Výše uvedené informace budou poskytnuty odesláním na emailové adresy zákonných zástupců či zveřejněním na webových stránkách www.prostor-plus.cz.

2. Zajistit pro pořádání PT personální obsazení, programovou náplň a oběd, není-li v materiálech k jednotlivým turnusům uvedeno jinak.

3. Po celou dobu konání PT dbát na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků i personálu tábora. V případě úrazu nebo náhlé zdravotní nevolnosti poskytnout první ošetření, informovat zákonného zástupce, případně zajistit doprovod k lékaři.

4. Vydat zákonnému zástupci po skončení tábora potvrzení o účasti účastníka na PT nebo její části, požádá-li jej o to zákonný zástupce (jedná se zde zejména o potvrzení pro potřeby příspěvku zaměstnavatele, sociálních příspěvků apod.).

Organizátor má právo:

1. Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí na tábor (např. věk, zdravotní stav, naplnění kapacity PT, případně zájemce, se kterými byly v minulosti řešeny vážné výchovné problémy, a to i během školní docházky).

2. Nepovolit nástup na tábor účastníkovi, který veškeré podmínky pro přijetí na PT dříve splnil, ale tyto se k termínu zahájení tábora změnily tak, že se stal účastník neschopným se tábora zúčastnit (např. změny zdravotního stavu, účastník přišel do styku s infekcí).

3. Zrušit účast během PT účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že se stal pobytu na táboře neschopným (např. změny zdravotního stavu, úrazy, psychický stav, chování apod.).

4. Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neučinil všechny potřebné úkony k tomu, aby se stal účastníkem PT, jiným zájemcem (např. nedodal vyplněnou přihlášku, neuhradil cenu apod.).

Zodpovědnost organizátora za účastníka PT

1. Organizátor je za účastníka PT plně zodpovědný pouze v době trvání PT, tj. v době od zahájení po ukončení denního programu.

2. Organizátor je zodpovědný pouze za účastníky PT.

3. Organizátor je za účastníka zodpovědný až po jeho předání zákonným zástupcem při zahájení PT.

4. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením PT a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např. zpoždění autobusu z důvodu dopravní situace), je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.

III. Vybavení účastníků PT

1. Účastníci PT musí být vhodně oblečeni a obuti (přezůvky dovnitř, vhodné oblečení ven, vzhledem k počasí apod.) a to podle zaměření jednotlivých turnusů PT.

2. Nedoporučujeme dávat účastníkům s sebou cennosti, vysoké částky peněz apod.

3. Vzhledem k různorodosti programů jednotlivých táborů se mohou vyskytnout i speciální požadavky na vybavení účastníků. O tomto bude zákonný zástupce informován organizátorem minimálně 7 dní před zahájením turnusu.

IV. Řád na táboře

1. Na účastníky tábora se vztahuje schválený řád a denní program jednotlivých turnusů tábora. Každý účastník je povinen tato pravidla dodržovat.

2. Každý účastník je povinen se řídit pokyny vedoucího tábora a pracovníků tábora. Pokyny vycházejí z obecných zásad PO a BOZP a z nařízení, směrnic, požárních plánů apod., které se vztahují k objektům, ve kterých se jednotlivé turnusy konají.

3. Každý účastník je povinen řídit se pokyny táborových průvodců a lektorů. Děti se pohybují pouze v dohledu vedoucích a dodržují jejich pokyny. Na zahradě či jinde nesmí sbírat a jíst žádné plody a rostliny bez svolení vedoucího tábora.

4. Chce-li odvést zákonný zástupce účastníka z PT dříve, je povinen tuto skutečnost sdělit vedoucímu tábora písemně, před zahájením tábora. V potvrzení musí být uveden datum a přesný čas převzetí účastníka od organizátora zákonným zástupcem a podpis zákonného zástupce. Organizátor však není povinen měnit denní program nebo místo aktivit z důvodu předčasného odchodu účastníka.

V Kolíně dne 18. dubna 2024

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte paní Bc. Petru Lhotákovou.

petra.lhotakova@prostor-plus.cz